Året som gått 2020

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Resultat (mnkr)

Omsättning (mnkr)

Nya producenter

Hållbart, lokalt och självklart

Att bidra till en hållbar värld kan kännas stort. Men lösningen finns i det lokala. Ju fler lokala elproducenter vi får desto mindre är vi beroende av att köpa in el från andra källor. På Bixia stöttar vi lokala och småskaliga elproducenter och ser till att de blir fler runt om i hela landet så att förnybar el kan produceras där den förbrukas. Hållbart och självklart.

Vision

Vi ger kraft som förändrar världen mot en helt förnybar elmarknad.

Värdegrund

Innovativa, Ansvarstagande, Tillsammans

Affärsidé

Vi köper el, främst från lokala producenter av sol, vind och vattenkraft. Den närproducerade elen säljer vi sedan vidare till privat- och företagskunder i Sverige.

600 nya producenter

Under året har vi skrivit avtal med över 600 nya producenter av sol- vind- och vattenkraft. Det betyder att vi tagit ytterligare steg mot vårt mål om att ha 100 procent förnybara elleveranser år 2024.

Lågt elpris på elbörsen

2020 hade vi det lägsta årssnittspriset på den nordiska elbörsen sedan 2002. Vid två tillfällen hade vi för första gången negativa elpriser i Sverige. Samtidigt varierade elpriserna kraftigt, både över tid och mellan de olika elprisområdena.

Bixia Framtid för företagskunder

Vi lanserade den nya produkten, Bixia Framtid, för våra företagskunder. Ytterligare ett sätt för oss att nå målet på 100 procent förnybart även på företagssidan, och samtidigt göra det lättare och mer förmånligt för små och medelstora företag att göra ett hållbart elval.

Vårt hållbarhetsarbete syns

I undersökningen Hållbara Insikter, där östgötarna fick ranka vilka verksamheter de uppfattar som mest hållbara, hamnade Bixia på sjunde plats.

Två affärsenheter

Vi har fortsatt vårt interna omställningsarbete under året där vi bland annat delat in vår affär i två enheter för att skapa smarta och effektiva arbetssätt.

En av Sveriges största solcellsparker

Bixia har fått balansansvar för en av landets största solcellsparker som är placerad i Linköping. Parken består av 30 000 solpaneler med en beräknad årsproduktion på cirka 11,5 GWh per år, vilket motsvarar hushållselen för 2 300 villor under ett år. 

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

300x300-GlobalaMalen7.png

7  Hållbar energi för alla

Utvalda globala delmål är 7.1 och 7.2.

Bixias mål

 • År 2024 ska alla våra elleveranser vara förnybara.
 • Vi ska öka kundnöjdheten, vårt kundnöjdhetsindex ska vara över 70.

Resultat 2020

 • Under 2020 ökade våra förnybara elleveranser från 68 procent till 69,2 procent. Antalet nya producenter av förnybar el ökade med cirka 600. Det energislag som ökade mest i antal producenter var solel, men mängden solel står fortfarande för en liten andel av den totala mängden närproducerad el.
 • Enligt årets stora kundnöjdhetsundersökning har vi ett genomsnittligt kundnöjdhetsindex på 74,2 när vi slår ihop samtliga fem kundkategorier; konsumenter, producenter, småföretag, medelstora företag och stora företag.

Kommentarer till resultatet:
Förnybar och närproducerad el

Vi har som mål att ha 100 procent förnybara elleveranser år 2024, det är vårt absolut viktigaste hållbarhetsmål. Men för att uppnå det behöver vi få in mer sol- vind- och vattenkraft i energisystemet. Därför samarbetar vi med många lokala elproducenter och är sedan länge det elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el i Norden. Eftersom vi handlar utan mellanhänder kan intäkterna gå direkt tillbaka till producenten, vilket skapar förutsättningar för utbyggnad av mer närproducerad elproduktion. Under 2020 lyckades vi skriva avtal med cirka 600 nya producenter av sol- vind- och vattenkraft, vilket betyder att det i slutet av året var över 3000 producenter som valt att sälja sin el till oss på Bixia och nu kommer 69,2 procent av alla våra elleveranser direkt från dessa producenter. Vi har en bit kvar för att nå vårt mål och vi behöver öka takten. Mycket talar för att vi kan uppnå vårt mål, då rekordmånga nya vindkraftverk kommer installeras under 2021.

Men det krävs mer än så. Vi behöver också få fler av våra kunder att göra ett aktivt elval. Alla Bixias privatkunder får redan idag 100 procent förnybart, oavsett vilket avtal de tecknar med oss. Nu vill vi också få dem att välja närproducerad el – det avtal vi kallar Bixia Nära. För varje kund som väljer Bixia Nära går en extra ersättning tillbaka till producenten, vilket skapar möjligheter för dem att utveckla sin produktion av förnybar el. Den stora utmaningen är att få ännu fler företagskunder att göra ett aktivt elval, då de står för en stor del av våra elleveranser mätt i volym. Här märker vi av en attitydförändring, där fler företag vill vara med och bidra till klimatet och samtidigt stötta de lokala elproducenterna. Därför har vi avtalet vi kallar Bixia Nära Exklusiv, som vänder sig till företag. För att få fler företagskunder att göra ett aktivt val lanserade vi under året en ny produkt som vi kallar Bixia Framtid, som innefattar 100 procent förnybart. Vi har också implementerat nya villkor som innebär 100 procent förnybart i ytterligare två av våra företagsavtal.

Utöver dessa åtgärder jobbar vi kontinuerligt med att föra en dialog, både med våra privatkunder och företagskunder, för att få alla att göra ett aktivt förnybart val. Det handlar till stor del om att kunderna ska vara nöjda och ha ett högt förtroende för oss. Något som vi mäter i vår NKI som för året visade att vi hade ett kundnöjdhetsindex på 74,2, när vi slår ihop alla fem kundkategorier; konsumenter, producenter, småföretag, medelstora företag och stora företag. Allra nöjdast är våra producenter där index låg på 79, minst nöjda är småföretagen med ett index på 70. Det betyder att vi behöver fortsätta att utveckla vår kommunikation och dialog med våra kunder.

300x300-GlobalaMalen13.png

13  Bekämpa klimatförändringarna

Utvalt globalt delmål är 13.3:
Förbättra utbildningen, medvetenheten och kapaciteten gällande begränsningar av klimatförändringarna.

Bixias mål

 • 2024 ska alla våra elleveranser vara förnybara.
 • Vi ska minska våra kunders elanvändning genom kommunikationsinsatser.
 • Vi ska implementera hållbarhetskommunikation i vår kommunikationsplan.

Resultat 2020

 • Under 2020 ökade våra förnybara elleveranser från 68 procent till 69,2 procent. Antalet nya producenter av förnybar el ökade med cirka 600.
 • Sammanlagt genomfördes 76 kommunikationsinsatser i syfte att minska kundernas elanvändning under året.
 • Kommunikationsplanen bygger till övervägande del på hållbarhet.

Kommentarer till resultatet:
Ett elbolag som vill minska elanvändningen

Utöver målet om 100 procent förnybara elleveranser vill vi på Bixia också minska våra kunders och våra egna klimatavtryck. Att mäta våra kunders elanvändning och därmed en del av deras klimatavtryck är näst intill omöjligt då vi inte har full inblick i deras verksamheter. Därför har vi valt att sätta upp mål i form av insatser vi själva gör för att hjälpa kunderna att minska sitt avtryck. Det handlar främst om kommunikation där vi regelbundet går ut med information om elspartips i våra sociala kanaler. Vi tar fram filmer under vinjetten ”elskolan” där vi utbildar och ger svar på de vanligaste frågorna som kunderna ställer. Sammanlagt under året har vi genomfört 38 olika kommunikationsinsatser på temat minskad elanvändning. Dessutom är hållbarhetskommunikationen väl integrerad och genomsyrar i stort sett hela vår kommunikationsplan.

300x300-GlobalaMalen17.png

17  Genomförande och partnerskap

Utvalt globalt delmål är 17.16:
Stärka det globala partnerskapet för att bidra till hållbar utveckling i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Bixias mål

 • Årligt bidrag genom Bixia Miljöfond till Erikshjälpen som främjar utvecklingen av förnybar el i utvecklingsländer.

Resultat 2020

 • Under 2020 har Erikshjälpens vattenprojekt i Debre Birhan, Etiopien färdigställts. Brunnarna, vars pumpar drivs av solpaneler, skapar möjligheter för 129 familjer att bevattna sina odlingsmarker. Driften och skötseln av brunnarna har nu överlämnats till lokalsamhällena där team har utsetts och utbildats för att ta hand om olika delar av skötseln.

Kommentarer till resultatet:
Tillsammans lokalt och globalt

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från vår Miljöfond. Erikshjälpen arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få möjlighet till ett bättre liv. Genom inköp, installation och underhåll av solenergianläggningar för elproduktion skapar vi tillsammans förutsättningar för utbildning, hälsovård, förbättrade levnadsvillkor och en global hållbar samhällsutveckling. Det gynnar barn och familjer i utsatta områden samtidigt som mängden förnybar och närproducerad el i världen ökar. Vårt samarbete med Erikshjälpen har skapat förutsättningar för solelförsörjning i gemensamma projekt i Bangladesh, Burkina Faso, Benin och Etiopien.

Under 2020 har Erikshjälpens vattenprojekt i Debre Birhan, Etiopien färdigställts. Projektet har resulterat i två borrade vattenbrunnar med tillhörande solpaneldrivna pumpar. Driften och skötseln av brunnarna har nu överlämnats till lokalsamhällena, där team har utsetts och utbildats för att ta hand om olika delar av skötseln. Två vattentankar på vardera 10 000 liter har också installerats vid brunnarna. Under den aktuella perioden har lantbrukare i området fått möjlighet att testa potatisodling – 1000 kilo sättpotatis sattes i ett första försök. Lantbrukarna har också regelbundet fått fortbildning, besökt varandra och dragit nytta av varandras erfarenheter för att skapa så effektiv bevattning och odling som möjligt. Eftersom detta sker utomhus har träffarna kunnat fortsätta på ett säkert sätt även efter coronapandemins utbrott. När barnen i området 2020 fick frågan vad som är områdets största problem svarade de inte längre brist på vatten och mat. Nu är det tillgången på bra skolböcker de ser som den största utmaningen istället. Det här är ett samarbete vi är mycket tacksamma för och som kommer fortsätta under 2021.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Varför kan priset på el variera i olika delar av landet?

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Varför varierar priset på el mellan olika dagar, veckor och årstider?