Meny

Solel

Är du en klimathjälte? För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el måste vi alla hjälpa till. Ett sätt att bidra är att installera solpaneler och delvis producera sin egen el med solenergi.

Fördelar med solenergi

Det finns många fördelar när det kommer till solenergi och vi på Bixia önskar att varje hustak vore prytt av solpaneler. 

 • Solljus är en oändlig energikälla som skiner ner på oss varje dag.
 • Solceller ger ifrån sig helt koldioxidneutral el, och har ingen miljöpåverkan utöver energin som krävs för att tillverka och transportera dem.
 • Solceller kan installeras var som helst där solen skiner, och om de monteras på byggnader så tar de i princip inte någon plats alls. Andra energikraftverk kräver ofta mycket utrymme, och har ofta krav på landskap med specifika förhållanden.
 • När inköps- och installationskostnaden för solpanelen är betald så är elproduktionen i princip gratis. 

Nackdelar med solenergi

Solenergi kan mycket väl vara den mest lovande formen av förnybar energi. Men solenergin  är ännu inte utan sina nackdelar.

 • Solpaneler kräver så klart sol, så mycket lite energi kan produceras när det är väldigt molnigt och ingen el kan produceras på natten.
 • Under vinterhalvåret minskar också solelsproduktionen i Sverige till ungefär en sjundedel av vad den är på sommaren.
 • Solkraften har en hög ingångskostnad. Det är dyrt att köpa och installera solpaneler, och de måste producera mycket el innan de börjar betala för sig.

Sju skäl att skaffa solceller

 1. I Sverige har vi cirka 1000 soltimmar per år. Om du skulle installera en solpanel med effekten 1 kW skulle det ge i genomsnitt 1000 kWh per år.
 2. I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.
 3. 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
 4. Solcellerna kräver minimalt underhåll. När de väl är på plats är de i princip självgående.
 5. Solpaneler på huset ger dig en större frihet och lägre energikostnader. Genom att producera din egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir även mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
 6. Solpaneler kan på sikt öka värdet på ditt hus genom sänkta driftskostnader.
 7. Stöd och intäkter till dig som vill skaffa solceller - Energimyndigheten

En annan mycket positiv egenskap som solpaneler bär med sig är att du med solelsproduktion binder ditt elpris för delar av ditt energibehov - i upp till 25 år. 

Hur fungerar solpaneler?

När solen strålar (1) producerar din solpanel el (2). Från solpanelen går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral (4) som leder elen ut i huset (5). Husets elcentral är också sammankopplad med nätägarens elmätare (6) vilken används till försäljning av överskottsel.

Elproduktion och distribution sköter sig själv. Växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slås växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning. Anslutningen till elnätet måste alltid göras av en behörig elinstallatör.

Principskiss för hur en solelsinstallation kan se ut

Sälj din närproducerade el till oss

Vi är direktaktörer på den nordiska elbörsen Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar. Vi är faktiskt ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el i Norden – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Vi är övertygade om att förnybar energi är rätt väg. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss.

Reglerna för mikroproduktion säger att du inte får generera mer el än du själv använder på ett år och att din huvudsäkring inte får vara större än 43,5 ampere. Trots det kan det finnas perioder på året då dina solpaneler producerar överskottsel. Den överskottselen köper vi på Bixia in till marknadspris, vilket motsvarar medelpriset av Nord Pools rörliga spotpris. På så sätt sparar du inte bara pengar genom att producera egen solenergi, du kan även tjäna pengar.

Skattereduktion för mikroproduktion av solenergi

Från den 1 januari år 2015 gäller reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av el. Överskottsel som matas in på elnätet kan ge 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år.

Skatteverkets förutsättningar för vem som är berättigad till skattereduktion

 • Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
 • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och rapporterar till Skatteverket om hur mycket el du matat in och tagit ut ur elnätet.
 • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

Relaterad information

Skaffa solceller

Producera din egen förnybara el och spara pengar med hjälp av solceller på taket. Testa ditt tak och få en gratis offert direkt.

Sälj din överskottsel

Vi är ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el i Norden. El som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa.

Myter om solel

Det pratas mycket om solceller just nu. Myterna är många, tyvärr ofta missvisande och vissa påståenden är direkt felaktiga. Här reder vi ut några av de vanligaste myterna.

Vanliga solelsfrågor

Hur fungerar det att sälja solel?

På sidan "Solel" hittar du bra information om solelsproduktion.

Solel

Vilka bidrag kan jag få när jag installerar solceller?

När du installerar solpaneler kan du få ett statligt investeringstöd. Det uppgår till maximalt 20% av de totala installationskostnaderna inklusive arbetskostnader. Detta gäller alla slags sökande.

Stödnivån beräknas utifrån installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.

Blanketter och mer information finns att hämta på Energimyndighetens webbplats. Du ansöker till Länsstyrelsen som sedan fattar beslut om stödet.

Hur mycket betalar ni för mitt överskott?

I dagsläget betalar vi Nordpools spotpris timme för timme, utan avdrag.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Kan jag sälja min överskottsel till er?

Självklart! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Måste jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

Nej, den 1 augusti 2018 slopades bygglovskravet på solpaneler.

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler - Sveriges Riksdag

Finns det olika typer av solcellsmoduler?

Ja, det finns olika typer av solceller:

 • Kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år
 • Tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller.
> Visa fler frågor
Uppdaterad: 28 juli 2020
Kontakta sidansvarig