Bixia logo
Meny

Solel

Är du en klimathjälte? Du kan bidra till mer förnybar el genom att omvandla solljus till el. För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el måste vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något. Ett sätt att bidra är att installera solpaneler och delvis producera sin egen el med solenergi.

Fördelar med solenergi

Det finns många fördelar när det kommer till solenergi och vi på Bixia önskar att varje hustak vore prytt av solpaneler. 

 • Solljus är en oändlig energikälla som skiner ner på oss varje dag.
 • Solceller ger ifrån sig helt koldioxidneutral el, och har ingen miljöpåverkan utöver energin som krävs för att tillverka och transportera dem.
 • Solceller kan installeras var som helst där solen skiner, och om de monteras på byggnader så tar de i princip inte någon plats alls. Andra energikraftverk kräver ofta mycket utrymme, och har ofta krav på landskap med specifika förhållanden.
 • När inköps- och installationskostnaden för solpanelen är betald så är elproduktionen i princip gratis. 

Nackdelar med solenergi

Solenergi kan mycket väl vara den mest lovande formen av förnybar energi. Men solenergin  är ännu inte utan sina nackdelar.

 • Solpaneler kräver så klart sol, så mycket lite energi kan produceras när det är väldigt molnigt och ingen el kan produceras på natten.
 • Under vinterhalvåret minskar också solelsproduktionen i Sverige till ungefär en sjundedel av vad den är på sommaren.
 • Solkraften har en hög ingångskostnad. Det är dyrt att köpa och installera solpaneler, och de måste producera mycket el innan de börjar betala för sig.

Sju skäl att skaffa solceller

 1. Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år. Det är siffror som kan likställas med solinstrålningen i norra Tyskland, där solkraft är vanligt.
 2. I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.
 3. 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
 4. Du kan få ett statligt investeringsstöd för dina solpaneler. Dessutom kan du få skattereduktion genom systemet för elcertifikat. 
 5. Solcellerna kräver minimalt underhåll. När de väl är på plats är de i princip självgående.
 6. Solpaneler på huset ger dig en större frihet och lägre energikostnader. Genom att producera din egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir även mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
 7. Solpaneler kan på sikt öka värdet på ditt hus genom sänkta driftskostnader.

En annan mycket positiv egenskap som solpaneler bär med sig är att du med solelsproduktion binder ditt elpris för delar av ditt energibehov - i upp till 25 år. 

Hur fungerar solpaneler?

När solen strålar (1) producerar din solpanel el (2). Från solpanelen går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral (4) som leder elen ut i huset (5). Husets elcentral är också sammankopplad med nätägarens elmätare (6) vilken används till försäljning av överskottsel.

Elproduktion och distribution sköter sig själv. Växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slås växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning. Anslutningen till elnätet måste alltid göras av en behörig elinstallatör.

Principskiss för hur en solelsinstallation kan se ut

Sälj din närproducerade el till oss

Vi är direktaktörer på den nordiska elbörsen Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar. Vi är faktiskt ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el i Norden – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Vi är övertygade om att förnybar energi är rätt väg. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss.

Reglerna för mikroproduktion säger att du inte får generera mer el än du själv använder på ett år och att din huvudsäkring inte får vara större än 43,5 kW. Trots det kan det finnas perioder på året då dina solpaneler producerar överskottsel. Den överskottselen köper vi på Bixia in till marknadspris, vilket motsvarar medelpriset av Nord Pools rörliga spotpris. På så sätt sparar du inte bara pengar genom att producera egen solenergi, du kan även tjäna pengar.

Vill du sälja överskottet av din solelsproduktion?

Ring oss på telefonnummer 0771-60 30 30 så hjälper vi dig.

Avtal solelsproduktion, blankett

Avtalsvillkor solel 

Skattereduktion för mikroproduktion av solenergi

Från den 1 januari år 2015 gäller reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av el. Överskottsel som matas in på elnätet kan ge 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år.

Skatteverkets förutsättningar för vem som är berättigad till skattereduktion

 • Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
 • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och rapporterar till Skatteverket om hur mycket el du matat in och tagit ut ur elnätet .
 • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

Vem kan ansöka om bidrag för solceller och hur går det till?

Blanketter och mer information finns att hämta på Energimyndighetens webbplats. Du ansöker till Länsstyrelsen som sedan fattar beslut om stödet.

Alla som vill ansluta ett solcellssystem till elnätet kan ansöka om stödet. Bidragsnivån för privatkunder är 20 procent av investeringskostnaden. Maxbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt  toppeffekt.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om våra planer för en grönare framtid, och om du vill vara med på resan. Tillsammans kan vi skapa en ljus framtid med förnybar energi!

FAQ - Fakta om solenergi och solpaneler

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Kan jag lagra solenergin till framtiden?

Det enda sättet att lagra solenergi är i batterier. De flesta solcellspaket är idag enbart nätanslutna, vilket betyder att strömmen förbrukas omedelbart. Just nu pågår utveckling för att ta fram ett batteri som automatiskt tar hand om överskottsenergi. Vi följer utvecklingen med stort intresse!

Måste jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

Krav på bygglov kan variera från kommun till kommun. Vänd dig till din miljö- och byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Behöver jag hjälp med installationen av solpaneler på mitt hus?

Själva anslutningen till elnätet måste göras av en behörig elinstallatör. Allt övrigt arbete kan du göra själv, eller alternativt anlita en hantverkare.

Hur fungerar anslutning till elnätet och vilka kostnader tillkommer?

Innan du installerar din solcellsanläggning ska du anmäla detta i god tid till ditt nätbolag. Nätägaren är då skyldig att byta ut din mätare mot en timmätare, och att ansvara för att mäta och räkna av din inmatning av energi utan kostnad.

Du behöver inte betala någon extra avgift för ditt inmatningsabonnemang om din produktion inte överstiger din konsumtion av el upp till en huvudsäkring på 63 Ampere. Ovanstående regler gäller med restriktionen att du har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (=43,5 kW). Nettoavräkning, att på elräkningen direkt kvitta producerad el mot konsumerad, är inte tillåtet.

Kan jag få elcertifikat för den el jag producerar?

Du som producerar egen solel kan vara berättigad till elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av el från förnybara energikällor får ett (1) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen.

Elcertifikat skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion från förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten. Kontakta också ditt nätbolag och hör efter vad som gäller angående mätning.

Finns det olika typer av solcellsmoduler?

Det finns olika typer av solceller: kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år samt tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller.

Kontakta sidansvarig