Bixia logo

Riktlinjer för integritetsskydd

Inom Bixia är vi angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Bixias riktlinje för skydd av dina personuppgifter

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi ser att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål samt reklamationer.

Service och support

När du kontaktar kundservice via telefon, chatt eller något av våra sociala medier och begär hjälp från produktrådgivare är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att utföra service och support på de tjänster du köper av oss.

Utveckling av tjänster

I syfte att förbättra och utveckla Bixias verksamhet och produkter genomförs dataanalys i olika form, ex genom statistik och rapporter. Behandlingen är nödvändig för att skapa en bättre kundinsikt, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Syftet är att kunna ge kunden bättre information, mer relevanta erbjudanden och bästa kundupplevelse. 

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Syftet är att du ska få en god kundupplevelse och få produkterbjudanden och information anpassad till just dig. Du kan få information via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Du har som kund rätt att frånsäga dig sådan typ av kommunikation, undantagsvis avtalsinformation.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, bokförings- och redovisningslagar är exempel på sådana skyldigheter.          

Tillfällen när vi lämnar ut dina personuppgifter

Underleverantörer som behandlar data för vår räkning

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, t ex våra service- och underleverantörer. I dessa fall upprättas avtal där Bixia reglerar att informationen endast används för den verksamhet som organisationerna bedriver för Bixia och att personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Myndigheter

Bixia kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter. Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter.

Gallring

Bixia bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas, t ex för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du kan genom att kontakta oss, utöva dina rättigheter. Detta gör du genom en skriftlig begäran, via brev eller e-post, till adress nedan:

Adress:
Bixia AB
Stortorget 1
571 31 Nässjö
kundservice@bixia.se

Rätt till tillgång

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig.  Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år.

Efter skriftlig begäran från dig inkommit till dataskyddsombudet kommer ett registerutdrag vara dig tillhanda inom fyra veckor. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att det data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När ditt data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Genom en skriftlig begäran som skickas till dataskyddsombudet, kan du begära rättning av uppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av ditt data. 
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att ditt data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av ditt data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är laglig men du motsätter dig att ditt data behandlas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver ditt data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver ditt data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av ditt data får vi fortsätta att behandla ditt data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av ditt data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Genom att skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombudet kan du begära rätt till begränsning av dina personuppgifter.

Rätt till radering

Kunddata sparas så länge du är kund hos Bixia och gallras därefter. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Genom att skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombudet kan du begära rätt till radering av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll, till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö.

Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Genom att skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombudet kan du begära rätt till radering av dina personuppgifter.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Sker det förändringar i Bixias bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Tredjeparts sidor

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personuppgifter om dig. Denna riktlinje omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från någon av Bixias webbplatser. Vi använder symbolen  för att markera länkar till webbplatser från tredje part.