Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Solceller och solpaneler - allt du behöver veta

Hus med svarta solceller monterade på taket.

Hus med svarta solceller monterade på taket.

Allt fler upptäcker idag fördelarna med att producera el genom solkraft. Förutom att det tillför mer förnybar energi till samhället, innebär det lägre energikostnader för dig som producent. Men hur fungerar det egentligen? Vad behöver man veta och hur går man tillväga? Vi ger dig svaren!

Hur funkar solceller?

Genom solens strålar utvinns solenergi (1). Det sker med hjälp av solpaneler (2) som består av solceller. Solcellerna fångar upp strålningen och producerar elektricitet i form av likström. Därefter omvandlas likströmmen till växelström med hjälp av en växelriktare (3). Från växelriktaren går en elkabel till husets elcentral (4) som leder ut elen i huset (5). Centralen är sammankopplad med en elmätare (6) som används vid eventuell försäljning av överskottsel.

Solpanelerna kan monteras vart som helst där solen skiner, men mest vanligt är att man har dem på taket som en kompletterande energikälla.

principskiss_solel.jpg

Delarna i ett solcellspaket

Följande delar ingår i en komplett solcellsanläggning eller solcellssystem.

Solpaneler - en seriekoppling av solceller

Solpaneler kallas de moduler som sitter på taket. Varje solpanel består av flera seriekopplade solceller som fångar upp solstrålningen. Solpanelerna är anläggningens dyraste komponent och finns i varierande prisklasser. Av naturliga själv varierar verkningsgraden till viss del därefter.

Verkningsgrad = Solcellers förmåga att omvandla solstrålning till ström. Anges i procent.

Växelriktare solceller

Solceller producerar likström, medan vårt elnät och våra elektriska apparater är anpassade efter växelström. Växelriktaren sköter alltså omvandlingen mellan de båda enheterna. Det är viktigt att välja en växelriktare av god kvalitet från ett etablerat fabrikat, då växelriktaren annars riskerar att ha kortare livslängd.

Monteringsutrustning

För att dina paneler ska sitta stadigt på taket behövs en monteringsutrustning. Den består av fästen och skenor som ser olika ut beroende på vilken typ av tak du har.

Dubbelriktad elmätare

Som elproducent behöver du veta hur mycket el du kan sälja tillbaka till ditt elbolag. Det sköts automatiskt med hjälp av en dubbelriktad elmätare. Den mäter både hur mycket el du köper in och hur mycket du säljer. Din nätägare hjälper dig att byta elmätare i samband med installation av din anläggning.

Vad är priset på solpaneler?

Investeringskostnaden för en solcellsanläggning inkluderar priset för själv anläggningen och installationen av den. På en vanlig villa ligger investeringskostnaden för solceller på cirka 120.000 kronor före avdrag, vilket motsvarar cirka 2 700 kr per kvadratmeter.

Skatteavdrag för installation av solceller

Från och med 1 januari 2021 kan du som installerar solceller få 15 % skattereduktion på kostnaden för både arbete och material. 

Grönt skatteavdrag för installation av solceller

Skattereduktion för elen du säljer

Om du producerar mer el än du förbrukar kan du sälja överskottet till valfritt elbolag. Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du säljer. 

Sälja el - så gör du för att sälja överskottsel

Återbetalningstid för solceller

Återbetalningstiden för solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10 till 14 år. Du kan enkelt räkna ut återbetalningstiden genom att ta den totala kostnaden för solcellsanläggningen delat på de intäkter din solcellsanläggning kommer generera per år.

Vi på Bixia erbjuder en komplett solcellslösning tillsammans med vår samarbetspartner Cellsolar, som är ett av Sveriges ledande solcellsföretag. De hjälper svenska villa- och fastighetsägare med sin investering i solcellsanläggningar. Cellsolar har stor erfarenhet och har installerat över 4000 anläggningar.

Skaffar du solceller genom oss på Bixia och Cellsolar så kommer du få ett erbjudande om ett konkurrenskraftigt produktionsavtal, läs mer på länken nedan.

Jag vill skaffa solceller


Hur mycket el producerar solceller per år?

En tumregel i Sverige är att för varje installerad kilowatt i effekt (kW) får du ut ungefär 1000 kilowattimmar energi (kWh) per år.

Verkningsgrad solceller

Verkningsgraden hos solceller, alltså andelen solenergi som omvandlas till ström, ligger idag på mellan 17 och 19 procent. Det kan låta lite, men med tanke på att solceller i princip är underhållsfria under sin långa livslängd på cirka 30 år och kan producera el var som helst, är det riktigt bra.

Så många solceller bör du installera

Hur många solceller du bör installera beror på summan du är villig att satsa, hur stor din elförbrukning är samt storleken på den yta du planerar att placera anläggningen på.

Om du producerar mer el än du gör av med på årsbasis förlorar du vissa fördelar, till exempel skattereduktionen för produktionen som överskrider årsförbrukningen. En solcellsanläggning på 5 kW tar upp en yta på cirka 30 m2 och får plats på de flesta villatak. Solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, som transport av material och personal.

Vilka solceller är mest effektiva?

De solcellstyper som finns på marknaden idag är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. Här redogör vi kort för skillnaden och för- och nackdelar med respektive sort.

Polykristallina och monokristallina solceller går ofta under samlingsnamnet kiselsolceller.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller baseras på kisel. Solpanelerna i den här typen av anläggning är vanligtvis svarta och känns igen på sina rundade kanter. Verkningsgraden för solpanelerna ligger på runt 15–22 procent. Kostnaden per panel är högre än för polykristallina solceller.

Polykristallina solceller

Även polykristallina solceller baseras på kisel. Panelerna är rektangulära och har en skimrande blåaktig färg. Verkningsgraden ligger på runt 15–17 procent. Priset är lägre än för monokristallina solceller.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga som kiselsolceller och finns inte alltid i leverantörers produktutbud. De har fördelen av att kunna göras böjbara, vilket innebär att de kan placeras på ytor där kiselsolceller inte är lämpliga. De påverkas också mindre av skugga och moln än övriga varianter. Tunnfilmssolceller kan alltså vara ett lämpligt val om ditt hus är placerat i skugga under delar av dagen. Verkningsgraden ligger runt 10-16 procent.

Integrerade solceller

Ett alternativ till vanliga solcellsmoduler är att integrera solcellerna i taket, en lösning många uppskattar av estetiska skäl. Det finns idag flera typer på marknaden och utvecklingen går snabbt framåt. Kostnadsmässigt är integrerade solceller fortfarande dyrare än vanliga solcellslösningar.

Ska jag vänta med att installera solceller tills de blir mer effektiva?

Solcellsindustrin befinner sig på en konkurrensutsatt marknad som blir allt mer globaliserad. Att tekniken effektiviseras och priser pressas, är därför en naturlig del av utvecklingen. Företrädare inom solcellsindustrin förutspår att verkningsgraden för kommersiella solceller i den lägre prisklassen kommer ligga på 20 procent inom en tioårsperiod (17 procent idag). Solpaneler i det högre prisskitet förväntas ha en verkningsgrad på 26 procent, jämfört med dagens 21 procent.

Med det sagt är solcellstekniken redan långt framskriden. De förbättringar som görs idag rör framförallt redan befintlig teknik, vilket innebär att solceller kommer ha samma form och funktion under lång tid framöver. Med rätt förutsättningar gör du alltså en lönsam investering redan idag.

Lagra solenergi med batteri

Med hjälp av ett solcellsbatteri kan du lagra överskottselen du producerar och använda på kvällen och natten, när solen inte skiner. På så sätt kan du själv använda en större del av elen från dina egna solceller. Producerar du mer el än vad batteriet rymmer, kan du sälja den till valfritt elbolag mot ersättning. På så sätt går ingen solel till spillo.

Förutom själva batteriet behövs en laddningsregulator. Den reglerar spänningen från solcellerna så att batteriet kan laddas. Regulatorn skyddar också batteriet mot överladdning och för hög urladdning samt förhindrar backflöde av ström nattetid.

Solcellsbatterier ska, precis som solceller, installeras av ett elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Solenergi och miljöpåverkan

Det finns en myt om att solceller skulle kosta mer energi att framställa än vad de faktiskt kan generera. Det stämmer inte. Däremot varierar det mellan olika länder hur pass energikrävande framställningsprocessen är.

Som exempel består energimixen i Tyskland och Kina till stor del av kolkraft, vilket innebär högre koldioxidutsläpp i samband med produktionen. Fråga olika solcellsföretag vilka leverantörer de arbetar med om du vill säkerställa en så hållbar produktionskedja som möjligt.

Solenergi i Sverige

När det kommer till solelsproduktion har Sverige lika goda förutsättningar som Centraleuropa. Solceller kräver inte strålande sol utan kan producera el även när det är molnigt. Det har också visat sig att det svenska klimatets kalla temperaturer har positiva effekter på produktionen. 

Så påverkar väderstreck och taklutning

Solceller fungerar bra i flera väderstreck och lutningar. Maximal produktionseffekt får du i söderläge, men även öst- och västvända tak fungerar utmärkt. I dessa riktningar produceras 80 procent av vad du får ut i sydlig position.

Vad gäller lutning lämpar sig de flesta tak väl för solceller. I södra Sverige är optimal lutning cirka 35 grader och i norra Sverige cirka 45 grader. Har du en lutning mellan 15 och 60 grader får du dock bara några få procent lägre utbyte jämfört med optimal lutning.

Även du som har ett tak som inte lutar mer än 5-6 grader kan skaffa solceller. Med hjälp av ett montagesystem kan solcellerna vinklas upp mot syd i cirka 15-20 grader.

Innan du installerar – här är reglerna du bör ha koll på

Bygglov solceller och solpaneler

Sedan 1 augusti 2018 krävs inget bygglov för byggnader inom ett detaljplanelagt område, så länge solcellerna följer takets riktning. Däremot krävs bygglov om fastigheten är K-märkt samt om anläggningen är tänkt att vinklas i en annan lutning än taket. Även vid placering på fasaden är bygglov nödvändigt.

Skatt på solenergi

Här gäller olika regler beroende på om solcellerna installeras på en privat bostad eller på en fastighet som ingår i en näringsverksamhet. Vid installation på din privata bostad är det enbart din inkomstskatt som påverkas. Förutsättningen är att anläggningens toppeffekt är lägre än 255 KW, vilken den mest troligt är. Är toppeffekten högre än så behöver du betala en energiskatt på el.

Drift och underhåll av solpaneler

Som anläggningsinnehavare ansvarar du för drift och underhåll av din solcellsanläggning. Anvisningar får du av elföretaget som utfört installationen. Försäkra dig om att all sådan dokumentation följer med köpet då du ska kunna erbjuda den till det företag som i efterhand utför eventuell skötsel av anläggningen.

Med det sagt är solpaneler är så gott som underhållsfria. Det beror på att det inte finns några rörliga delar som kräver underhåll eller lätt kan gå sönder. Du behöver heller inte tillföra något bränsle och slipper därmed utsläpp, ljud och lukt.

Sälja solel

När du producerar solel är produktionen sällan exakt samma som din konsumtion. Elen som blir över kallas för överskottsel och kan säljas till valfritt elhandelsbolag. I artikeln nedan har vi samlat information som är bra att ha koll på för dig som vill sälja din överskottsel.

Sälja el - så gör du för att sälja överskottsel

Jag vill sälja min överskottsel till Bixia

Källor:

Bixia

Boverket

Energimyndigheten

Skatteverket

Solcellskollen

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 20 juni 2022