Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Solceller och solpaneler – allt du behöver veta

Hus med svarta solceller monterade på taket.

Hus med svarta solceller monterade på taket.

Allt fler väljer att installera solceller. Både för att spara pengar och för att minska sin miljöpåverkan. I den här guiden kan du läsa om hur det fungerar, vad det kostar och vilka avdrag du kan göra.

Utvecklingen inom grön teknik går i en rasande fart och kostnaden för solpaneler har gått ner de senaste åren. Samtidigt införs ett nytt grönt skatteavdrag under 2023 där skattereduktionen höjs från 15 till 20 procent. Det gör att det blir lönsamt för allt fler att investera i solceller, batterier och laddboxar hemma.

Grön teknik - Skatteverket

Den här guiden är till för dig som är nyfiken på solel och vill veta mer om fördelarna med att producera egen elektricitet. Men först och främst, hur fungerar solenergi?

Jag vill skaffa solceller genom Bixia

Hur fungerar solceller?

Genom solens strålar utvinns solenergi (1). Det sker med hjälp av solpaneler (2) som består av solceller. Solcellerna fångar i sin tur upp strålningen och producerar elektricitet i form av likström.

Därefter omvandlas likströmmen till växelström med hjälp av en växelriktare (3). Från växelriktaren går en elkabel till husets elcentral (4) som leder ut elen i huset (5).

Centralen är sammankopplad med en elmätare (6) som används vid eventuell försäljning av överskottsel. Solpanelerna kan monteras var som helst där solen skiner, men vanligast är att ha dem på taket, som en kompletterande energikälla.

principskiss_solel.jpg

Delarna i ett solcellspaket

Följande delar ingår i en komplett solcellsanläggning eller i ett solcellssystem.

Solpaneler - en seriekoppling av solceller

Solpaneler kallas de moduler som sitter på taket. Varje panel består av flera seriekopplade solceller som fångar upp solstrålningen. Solpanelerna är anläggningens dyraste komponent och finns i varierande prisklasser. Av naturliga själv varierar verkningsgraden till viss del därefter.

Solceller och verkningsgrad: Verkningsgrad är lika med solcellernas förmåga att omvandla solstrålning till ström. Verkningsgraden anges i procent.

Växelriktare

Solceller producerar likström, men vårt elnät och våra elektriska apparater är anpassade efter växelström. Växelriktaren omvandlar strömmen mellan de båda enheterna. Det är viktigt att välja en växelriktare av god kvalitet från ett etablerat fabrikat, då växelriktaren annars riskerar att ha kortare livslängd.

Monteringsutrustning

För att dina paneler ska sitta stadigt på taket måste en typ av monteringsutrustning sättas dit. Den består av fästen och skenor som ser olika ut beroende på vilket typ av tak du har.

Dubbelriktad elmätare

Som elproducent behöver du veta hur mycket el du kan sälja tillbaka till ditt elbolag. Det sköts automatiskt med hjälp av en dubbelriktad elmätare. Den mäter både hur mycket el du köper in och hur mycket du säljer. Din nätägare hjälper dig att byta elmätare i samband med installation av din anläggning.

Investera i solceller kostnad för villa

Vad kostar solceller? Priset kan variera och påverkas av många olika faktorer. Till exempel storleken på solcellsanläggningen, placeringen och kvaliteten på solcellerna.

Investeringskostnaden för en solcellsanläggning inkluderar priset för själva anläggningen och installationen av den. För en vanlig villa ligger investeringskostnaden på cirka 120 000 kronor före avdrag. Det motsvarar cirka 2 700 kronor per kvadratmeter.

Grönt avdrag för installation

Från och med 1 januari 2023 utökas det "gröna skatteavdraget" för installation av solceller. Det gröna avdraget innebär att du kan få 20 procent skattereduktion på kostnaden för både arbete och material. Det gröna skatteavdraget kommer att förenkla processen för dig som privatperson och fungerar på liknande sätt som ROT-avdraget.

Grönt skatteavdrag för installation av solceller

Skattereduktion för elen du säljer

Om du producerar mer el än du förbrukar kan du sälja överskottet till valfritt elbolag. Du har då rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du säljer.

Sälja el - så gör du för att sälja överskottsel

Återbetalningstid för en solcellsanläggning

Priset för en solcellsanläggning är en hög engångskostnad, men det lönar sig i längden. Återbetalningstiden för solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10 och 14 år. Du kan enkelt räkna ut din återbetalningstid genom att ta den totala kostnaden för solcellsanläggningen delat på de intäkter som anläggningen kommer att generera per år.

Vi på Bixia erbjuder en komplett solcellslösning tillsammans med vår samarbetspartner 1KOMMA5°, som hjälper svenska villa- och fastighetsägare med sin investering. Tillsammans med dem är vi med dig från första tanken, till dess att ditt tak börjar producera solel.

Skaffar du solceller genom oss på Bixia och 1KOMMA5° erbjuder vi dig ett konkurrenskraftigt produktionsavtal.

Jag vill skaffa solceller genom Bixia

Hur mycket el producerar solceller per år?

En tumregel i Sverige är att för varje installerad kilowatt i effekt (kW), får du ut ungefär 1 000 kilowattimmar energi (kWh) per år.

Verkningsgrad

Verkningsgraden hos solceller, alltså andelen solenergi som omvandlas till ström, ligger idag på mellan 17 och 19 procent. Det kan låta lite, men med tanke på att solceller i princip är underhållsfria under sin livslängd på cirka 30 år och kan producera el var som helst, är det riktigt bra.

Så många solceller bör du installera

Hur många solceller du bör installera beror på summan du är villig att satsa, hur stor din elförbrukning är samt storleken på den yta du planerar att placera anläggningen på.

Om du producerar mer el än du gör av med på årsbasis förlorar du vissa fördelar, till exempel skattereduktionen för produktionen som överskrider årsförbrukningen.

En solcellsanläggning på 5 kW tar upp en yta på cirka 30 kvadratmeter och får plats på de flesta villatak. Solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, som transport av material och personal.

Vilka solceller är mest effektiva?

Det finns tre olika solcellstyper på marknaden idag. Monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller. Polykristallina och monokristallina solceller går ofta under samlingsnamnet kiselsolceller.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller baseras på kisel. Solpanelerna i den här typen av anläggning är vanligtvis svarta och känns igen på sina rundade kanter. Verkningsgraden för panelerna ligger på runt 15–22 procent. Kostnaden per panel är högre än för polykristallina solceller.

Polykristallina solceller

Även polykristallina solceller baseras på kisel. Panelerna är rektangulära och har en skimrande blåaktig färg. Verkningsgraden ligger på runt 15–17 procent. Priset är lägre än för monokristallina solceller.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga som de som baseras på kisel och finns därför inte hos alla leverantörer. De har fördelen av att kunna göras böjbara, vilket innebär att de kan placeras på ytor där kiselsolceller inte är lämpliga. De påverkas också mindre av skugga och moln än övriga varianter.

Tunnfilmssolceller kan alltså vara ett lämpligt val om ditt hus är placerat i skugga under delar av dagen. Verkningsgraden ligger runt 10–16 procent.

Integrerade solceller

Ett alternativ till vanliga solcellsmoduler är att integrera solcellerna i taket, en lösning många uppskattar av estetiska skäl. Det finns idag flera typer på marknaden och utvecklingen går snabbt framåt. Kostnadsmässigt är integrerade solceller fortfarande dyrare än vanliga solcellslösningar.

Ska jag vänta tills solceller är mer effektiva?

Solcellsindustrin befinner sig på en konkurrensutsatt marknad som blir alltmer globaliserad. Att tekniken effektiviseras och priser pressas är därför en naturlig del av utvecklingen.

Företrädare inom solcellsindustrin förutspår att verkningsgraden för kommersiella solceller i den lägre prisklassen kommer ligga på 20 procent inom en tioårsperiod (idag 17 procent). Solpaneler i det högre prisskitet förväntas ha en verkningsgrad på 26 procent, jämfört med dagens 21 procent.

Med det sagt är solcellstekniken redan långt framskriden. De förbättringar som görs idag rör framför allt redan befintlig teknik, vilket innebär att solceller kommer ha samma form och funktion under lång tid framöver. Med rätt förutsättningar gör du alltså en lönsam investering redan idag.

Lagra solenergi med batteri

Allt fler upptäcker fördelarna med så kallade solcellsbatterier. Med hjälp av ett sådant batteri kan du lagra överskottselen du producerar och använda den när solen inte skiner – som på kvällen eller natten. På så sätt kan du använda en större del av elen själv. Producerar du i stället mer el än vad batteriet rymmer kan du sälja den till valfritt elbolag mot ersättning.

Fler skaffar batteri för att lagra solel - Sveriges radio

Förutom själva batteriet behövs en laddningsregulator. Den reglerar spänningen från solcellerna så att batteriet kan laddas. Regulatorn skyddar också batteriet mot överladdning, för hög urladdning och förhindrar backflöde av ström nattetid.

Solcellsbatterier ska, precis som solceller, installeras av ett elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Om du inte är behörig bör du alltså inte montera dem själv.

Solenergi och miljöpåverkan

Finns det några nackdelar med solenergi? Det finns en myt om att solceller skulle kosta mer energi att framställa än vad de faktiskt kan generera. Det stämmer inte. Däremot varierar det mellan olika länder hur pass energikrävande framställningsprocessen är.

I Tyskland och Kina består energimixen till stor del av kolkraft, vilket innebär högre koldioxidutsläpp i samband med produktionen. Fråga olika solcellsföretag vilka leverantörer de arbetar med om du vill säkerställa en så hållbar produktionskedja som möjligt.

Solenergi i Sverige

När det kommer till solelsproduktion har Sverige lika goda förutsättningar som Centraleuropa. Solceller kräver inte strålande sol utan kan producera el även när det är molnigt. Det har också visat sig att det svenska klimatets kalla temperaturer har positiva effekter på produktionen.

Så påverkar väderstreck och takets lutning

Solceller fungerar bra i flera väderstreck och lutningar. Maximal produktionseffekt får du i söderläge, men även öst- och västvända tak fungerar utmärkt. I dessa riktningar produceras 80 procent av vad det du får ut i sydlig position.

Vad gäller lutning lämpar sig de flesta tak väl för solpaneler. I södra Sverige är den optimala lutningen cirka 35 grader och i norra Sverige cirka 45 grader. Har du en lutning mellan 15 och 60 grader får du dock bara några få procent lägre utbyte jämfört med optimal lutning.

Men även du som har ett tak som inte lutar mer än 5-6 grader kan skaffa solceller. Med hjälp av ett montagesystem kan solpanelerna vinklas upp mot syd i cirka 15-20 grader.

Reglerna du bör ha koll på

Bygglov för solpaneler

Sedan 1 augusti 2018 krävs inget bygglov för byggnader inom ett detaljplanelagt område, så länge solcellerna följer takets riktning. Däremot krävs bygglov om fastigheten är K-märkt och om anläggningen är tänkt att vinklas i annan lutning än taket. Bygglov krävs också vid placering på fasaden. Men det kan finnas fler undantag. Kolla därför alltid med byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Skatt på solenergi

Här gäller olika regler beroende på om solcellerna installeras på en privat bostad eller på en fastighet som ingår i en näringsverksamhet. Vid installation på din privata bostad är det enbart din inkomstskatt som påverkas. Förutsättningen är att anläggningens toppeffekt är lägre än 255 KW, vilken den mest troligt är. Är toppeffekten högre än så behöver du betala en energiskatt på elen.

Drift och underhåll

Som anläggningsinnehavare ansvarar du för drift och underhåll av din solcellsanläggning. Anvisningar får du av företaget som utfört installationen. Försäkra dig om att all sådan dokumentation följer med köpet då du ska kunna erbjuda den till det företag som i efterhand utför eventuell skötsel av anläggningen.

Med det sagt är solpaneler så gott som underhållsfria. Detta eftersom Det beror på att det inte finns några rörliga delar som kräver underhåll eller som lätt kan gå sönder. Du behöver inte heller tillföra något bränsle och slipper därmed utsläpp, ljud och lukt.

Sälja solel

När du producerar solel är produktionen sällan exakt den samma som din konsumtion. Elen som blir över kallas för överskottsel och kan säljas till valfritt elhandelsbolag. I artikeln nedan har vi samlat information som är bra att ha koll på för dig som vill sälja din överskottsel.

Sälja el - så gör du för att sälja överskottsel

 

Jag vill sälja min överskottsel till Bixia

Källor:
Bixia
Boverket
Energimyndigheten
Skatteverket
Solcellskollen
Sveriges radio

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 11 september 2023