Vi har tillfälliga störningar vid tecknande av avtal. Det kan ta längre tid än normalt att få bekräftelse.
Bixia logo
Meny

Energikällor

När det kommer till elproduktion pratar man främst om förnybara och icke-förnybara energikällor. För oss på Bixia är det de förnybara energikällorna som gäller. Vi måste sluta använda fossila bränslen som släpper ut koldioxid och förstör vårt klimat. Den globala uppvärmningen av vår planet måste bromsas, och då är övergången till de förnybara energikällorna en viktig del. Därför satsar vi på vårt långsiktiga mål – 100 procent förnybar el till alla. Är du med oss?

Hur mycket el producerar vi i Sverige och från vilka källor?

Sverige är just nu bäst i EU på förnybar energi. Detta för att mer än hälften av all elproduktion i Sverige kommer från förnybara källor. Energiproduktionen i Sverige består till störst del av vattenkraft och kärnkraft. Därefter kommer vindkraft och konventionell värmekraft, som till exempel kraft- och industrivärme.

Sverige må vara det land i EU som har störst andel energi från förnybara källor.  Men än är det långt kvar till en helt förnybar energiproduktion. Sveriges elproduktion under 2019 var sammanlagt 162 TWh (terawattimmar), hur produktionen var fördelad kan ni se i vår film.

Våra energikällor

I stort sett alla energikällor har sitt ursprung i solen. De kan delas in i tillgångar som flödar eller är lagrade. Flödande energi kommer från solstrålning och ger oss vind och vågor. Fossila energikällor är däremot lagrade där solens energi bundits i växter och djur för länge sen. Det är denna energi som vi på olika sätt sedan omvandlar till energi. 

Icke förnybara energikällor

De icke förnybara energikällorna är bränslen som olja, kol och naturgas. De finns lagrade i jordskorpan sedan miljoner år tillbaka. Har vi tagit upp dessa lagrade bränslen förnyas de inte på överskådlig tid. När vi förbränner de icke förnybara energikällorna släpper vi ut mängder av koldioxid i atmosfären. Det skapar obalans i växthuseffekten, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

Även uran, som vi använder i kärnkraftverken, tillhör de icke förnybara energikällorna. Men utsläppen från kärnkraftverken är inte i form av koldioxid. Utsläppen är istället i form av livsfarlig strålning som inte försvinner förrän efter tiotusentals år. Förutom att uran inte är förnybart så uppstår det också en problematik i att slutförvara kärnkraftens restprodukter. Den enda lösning vi har idag är att gräva ner de livsfarliga restprodukterna och låta kommande generationer ta hand om det.

Förnybara energikällor

De förnybara energikällorna kommer från naturens krafter; sol, vind och vatten; och de förnyas ständigt. De kallas även för alternativa energikällor, eftersom de erbjuder alternativ till de icke-förnybara energikällorna.

De förnybara källorna står för hållbar energi. Energi som ser till att kommande generationer på jorden kan tillgodose sina behov. De förnybara energikällorna är också en av nyckelfaktorerna för hållbar utveckling.

Vi på Bixia har en önskan om att elproduktionen i Sverige skall vara 100 procent förnybar. När vi enbart använder de förnybara energikällorna för att skapa elektricitet slipper vi koldioxidutsläpp, och då minskar vi den globala uppvärmningen på sikt. Fantastiskt! Vi strävar efter en elproduktion i Sverige som vi kan vara stolta över – och det vill vi fortsätta göra tillsammans med dig som kund!

Som privatkund kan du göra skillnad genom att teckna ett elavtal med förnybar, närproducerad el. Teckna ett avtal med oss, så stödjer du lokala elproducenter och bidrar till en grönare framtid.

Solel

Ta vara på naturens krafter och producera din egen el genom att omvandla solljus till elenergi. Den el du inte förbrukar själv köper vi av dig och säljer vidare till andra elkunder som vill ha närproducerad el.

  • Solen är en förnybar och ren energikälla, och dessutom oändlig!
  • Solkraft svarar för en allt större del av Europas energiförsörjning.
  • Att producera sin egen el genom solkraft är en investering för framtiden. Förutom miljövinsterna så är många mäklare eniga kring att installationen av solceller höjer värdet på ditt hem.

Solel, mer information

Vindkraft

Vindkraft är en miljövänlig, förnybar energikälla som under de senaste åren har sett en byggboom utan dess like – både i Sverige och i andra länder. Även Bixia har byggt vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra verklig skillnad för klimatet.

  • Ett vindkraftverk har en ungefärlig livslängd på 30 år och lämnar inga spår vid en avveckling. Nästan allt det material som vindkraftsverket är byggt av kan återvinnas.
  • När vi ökar användningen av vindkraft minskar vi samtidigt utsläppen av bland annat koldioxid, metan och kväveoxider – så kallade växthusgaser som bidrar till växthuseffekten.
  • Vindkraft är konkurrenskraftig energi. Vinden är gratis och en oändlig energikälla!

Vindkraft, mer information

Vattenkraft

Vattenkraften står för nästan hälften av all den el som produceras i Sverige. Den fungerar som hela Nordens elbatteri, där energin kan lagras i vattenmagasin och dammar.

  • Det betyder att vattenkraften är en förutsättning och ett viktigt komplement för utbyggnaden av vindkraftverk.
  • Vattenkraft möjliggör förnybar produktion, för när det inte blåser så kan vi öka vattenkraftproduktionen.
  • Vattenkraft är en effektiv energikälla med en verkningsgrad som kan uppgå till hela 90 procent.

Vattenkraft, mer information

Uppdaterad: 17 december 2020
Kontakta sidansvarig