Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier?

I soluppgången bakom ett fält med solrosor visar sig en vindkraftspark.

I soluppgången bakom ett fält med solrosor visar sig en vindkraftspark.

Elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier är tre begrepp som ofta dyker upp när vi pratar produktion och försäljning av el. I den här artikeln förklarar vi hur begreppen hänger ihop, hur de används på elmarknaden och vilken betydelse de har för dig som slutkund av el.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är en del av ett statligt system som syftar till att kostnadseffektivt öka den förnybara elproduktionen i Sverige och Norge. Sedan 2012 har vi en gemensam elcertifikatmarknad med Norge. De energikällor som hör till elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Hur fungerar elcertifikatsystemet?

  • Alla berättigade producenter av förnybar el har rätt att få elcertifikat av staten för varje megawattimme (MWh) el de producerar.
  • Elproducenterna säljer i sin tur elcertifikaten till elhandelsbolag. Det sker på en öppen marknad som regleras av utbud och efterfrågan. Elhandelsbolagen är skyldiga att köpa och redovisa en viss mängd elcertifikat. Det kallas för kvotplikt vilket du kan läsa mer om här nedanför.
  • Kostnaden för elcertifikaten täcks av en elcertifikatsavgift. Den betalar du som slutkund av elen till elhandelsbolagen som en del av ditt totala elpris. På så sätt bidrar du och alla andra kunder till att vi kan öka andelen förnybar el i Sverige, och därigenom minska den totala klimatpåverkan.

Kvotplikten skapar efterfrågan på elcertifikat

Kvotplikt är ett sätt att skapa efterfrågan på elcertifikat. Vi på Bixia har kvotplikt i vår roll som elhandelsbolag. Det innebär att vi behöver köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till elen vi säljer till våra slutkunder. Kvotplikten deklareras årligen till Energimyndigheten. Mer information om kvotplikt hittar du hos Energimyndigheten.

Kvotpliktig - Energimyndigheten

Priset på elcertifikat varierar mellan Sveriges elområden

Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat. Det innebär att priset på elcertifikat, precis som priset på el, regleras av utbud och efterfrågan. När det produceras mindre el från förnybara energikällor minskar utbudet av elcertifikat och priset stiger. När det tvärtom finns ett överskott av el finns det fler certifikat och priset sjunker.

Utbud och efterfrågan på el ser dock inte likadan ut i hela Sverige. I landets södra delar finns det fler elanvändare och en större efterfrågan på el, medan det i norra Sverige generellt finns ett elöverskott. Vi transporterar därmed stora mängder el från norra Sverige till södra. För att jämna ut obalansen mellan utbud och efterfrågan, är Sverige sedan flera år tillbaka indelat i elområden.

Vad är elområden?

Transporten av el från norr till söder i Sverige sker via det så kallade stamnätet. Ibland saknas dock tillräcklig kapacitet i stamnätet för att transportera tillräckligt med el. För att avhjälpa problemet är Sverige sedan 1 november 2011 indelat i så kallade elområden, eller elprisområden som de också kallas.

Syftet med elområden är att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor och minska behovet av att transportera el. Dessutom uppmuntras investeringar i stamnätet.

På kartan ser du Sveriges fyra elområden, gränserna som separerar dem samt vilket energislag som dominerar i respektive område.


karta.png
Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Var kommer elen ifrån? Ursprungsgarantier visar!

Ursprungsgarantier, eller ursprungsmärkning som de också kallas, är elektroniska handlingar som används för att garantera ursprunget på el. Med hjälp av ursprungsgarantier kan elhandelsbolag och slutkunder av el vara säkra på varifrån elen de köper kommer.

Ursprungsgarantier utfärdas av staten och det är valfritt att som elproducent ansöka om att få dem. Elproducenter har rätt till en ursprungsgaranti för varje megawattimme (MWh) el de producerar. Precis som elcertifikat, säljer elproducenter ursprungsgarantier till elhandelsbolagen på en öppen marknad. Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

Hur gör man för att få elcertifikat och ursprungsgarantier?

För att få elcertifikat och ursprungsgarantier behöver elproducenten skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Därefter öppnas ett konto i kontoföringssystemet Cesar, förutsatt att anläggningen uppfyller gällande krav. I takt med att anläggningen producerar förnybar eI samlas certifikaten i Cesar och elproducenten kan börja sälja dem. 

Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier - Energimyndigheten

Behöver privatpersoner med solceller ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier?

Även privatpersoner som producerar el via solceller har rätt till elcertifikat och ursprungsgarantier för varje megawattimme (MWh) el de producerar. Med det sagt krävs det en viss produktionsvolym för att den extra inkomsten ska vara mödan värd. År 2020 kunde en genomsnittlig villaanläggning på 5 kW tjäna 31 kronor per år på elcertifikat.

Källor:

Energimyndigheten

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 03 augusti 2023