Bixia logo
Meny

Grön el

Genom att välja en grön elleverantör kan du leva klimatsmart och stötta en hållbar framtid. I den här artikeln tittar vi närmre på grön el – men även en rad andra klimatsmarta uttryck och begrepp.

Vad är grön el?

Grön el är miljövänlig, fossilfri el från förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft. Energikällor som har sitt ursprung i en gemensam flödande tillgång – solens strålning.

Varför ska jag välja grön el?

Energin från sol- vind och vattenkraft är fri från skadliga miljöutsläpp och farliga restprodukter. Dessutom förnyas den ständigt och kommer inte ta slut inom en överskådlig framtid. Valet av förnyelsebar el innebär på så sätt att du minskar din egen miljöpåverkan, samtidigt som du är med och ökar efterfrågan på mer förnybar energi.

Solceller och solpaneler - allt du behöver veta

Vindkraft - en viktig del av energiomställningen

Vattenkraft

Fossilfritt Sverige

För några år sedan antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som bland annat innehåller ett klimatmål. Tanken är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det betyder att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

För att lyckas med det behöver vi bland annat ställa om från icke förnybar el. Alternativet till miljövänlig el är el från icke förnybara energikällor. Dessa är fossila bränslen och kärnkraft som båda medför stora klimatavtryck. El från icke förnybara källor står idag för hälften av Sveriges elproduktion.

Snabba fakta om elektricitet i Sverige - SCB

Fossila bränslen

Fossila bränslen är ett samlingsnamn för kol, olja och naturgas. Förbränningen av dessa orsakar omfattande koldioxidutsläpp och är den mest bidragande orsaken till den globala uppvärmningen. Fossila bränslen är dessutom begränsade naturresurser. De bildades i jordens inre för miljoner år sedan och kommer inte förnyas inom överskådlig framtid.

Kärnkraft

Kärnkraftsproduktion baseras på bränslet uran som, precis som fossila bränslen, är en begränsad naturresurs. Produktionen orsakar inga koldioxidutsläpp men däremot avfall i form av livsfarlig radioaktiv strålning. Det tar tiotusentals år för avfallet av försvinna och i brist på bättre lösning grävs det ner för kommande generationer att ta hand om.

Grön el ger ett bättre liv för människor, utan belastning på miljön

Allt för många människor lever än idag under fattiga förhållanden. Deras levnadsstandard behöver öka och då är tillgången till el en avgörande del. Däremot har vi inte råd att den samlade klimatpåverkan globalt ökar. För att fattigdomen ska kunna minska på ett hållbart sätt på sikt krävs därför snabb och omfattande utbyggnad av förnybar energi.

För att minska utsläppen av växthusgaser är grön el en viktig ingrediens. Genom att du väljer miljövänlig el är du med och bidrar till en hållbar utveckling, där också framtida generationer kan tillgodose sina behov.

Är förnybar el dyrare än fossil el?

Nej, utvecklingen av förnybara energikällor sker i snabb takt och blir allt billigare. Det kostar idag mindre att bygga ny förnybar energi än fossil energi. Därmed ligger priset på el från förnybara källor på samma, eller många gånger lägre, nivå än el från fossil förbränning. Förklaringen ligger i att tekniken kring förnybar elproduktion hela tiden effektiviseras. Större vindturbiner, solceller med högre verkningsgrad och mer utbredd användning av dataanalys är några exempel.

Elpriset - prognos just nu

Ursprungsmärkning - garanterar ursprunget på el

Enligt EU:s elmarknadsdirektiv måste alla elhandlare redovisa uppgifter om hur elen är producerad. Ett direktiv som infördes i den svenska ellagen 2005. Syftet är att kunden ska veta var elen kommer ifrån och ha möjlighet att välja klimatsmart el.

EU:s elmarknadsdirektiv - EUR-Lex

Elhandlaren ska även kunna visa vilken miljöpåverkan produktionen haft i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. Detta görs vanligtvis på fakturan för att kunden enkelt ska kunna se varifrån elen kommer. Ursprungsmärkning ger konsumenten möjlighet att göra klimatsmarta val och bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad. Den garanterar ursprunget på elen. Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få ursprungsgarantier och som utfärdar certifikaten.

Energimyndigheten

Miljömärkt el är hållbar el

Miljömärkt el som är märkt med Bra Miljöval är inte bara förnybar. Det ställs även ytterligare krav på elproduktionens hållbarhet. Krav som ser till att elproduktionen påverkar miljön så lite som möjligt.

Till exempel ska:

  • Vindkraft placeras utanför skyddade naturområden.
  • Vattenkraft ha ett basflöde med vatten som ska följa sitt naturliga flöde.
  • Biobränsle vara FSC-märkt och askan återföras till kretsloppet igen.
  • Solcellspaneler återvinnas när de monteras ner.

Miljömärkt el - Bra miljöval


Källor: Bixia, Naturskyddsföreningen

Spara el - så minskar du din elförbrukning

Att minska sin elförbrukning ger stora fördelar mot liten insats. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både din elkostnad och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Här listar vi därför en rad bra tips på hur du kan spara energi hemma.

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Uppdaterad: 01 mars 2021