Bixia logo
Meny

Grön el

När det kommer till elproduktion hör man ofta uttrycket grön el. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du genom att välja det aktivt stöttar en hållbar framtid.

Vad är grön el?

Grön el, eller miljövänlig el som det också kallas, är el från förnybara energikällor. Till dessa hör sol-, vind- och vattenkraft vilka alla har sitt ursprung i en gemensam flödande tillgång – solens strålning.

Varför ska jag välja grön el?

Energin från sol- vind och vattenkraft är fri från skadliga miljöutsläpp och farliga restprodukter. Dessutom förnyas den ständigt och kommer inte ta slut inom en överskådlig framtid. Valet av miljövänlig el innebär på så sätt att du minskar din egen miljöpåverkan, samtidigt som du är med och ökar efterfrågan på mer förnybar energi.

Vi behöver ställa om från icke förnybar el

Alternativet till miljövänlig el är el från icke förnybara energikällor. Dessa är fossila bränslen och kärnkraft som båda medför stora klimatavtryck. El från icke förnybara källor står idag för hälften av Sveriges elproduktion och än mindre ska det bli!

Snabba fakta om elektricitet i Sverige - SCB

Fossila bränslen

Fossila bränslen är ett samlingsnamn för kol, olja och naturgas. Förbränningen av dessa orsakar omfattande koldioxidutsläpp och är den mest bidragande orsaken till den globala uppvärmningen. Fossila bränslen är dessutom begränsade naturresurser. De bildades i jordens inre för miljoner år sedan och kommer inte förnyas inom överskådlig framtid.

Kärnkraft

Kärnkraftsproduktion baseras på bränslet uran som, precis som fossila bränslen, är en begränsad naturresurs. Produktionen orsakar inga koldioxidutsläpp men däremot avfall i form av livsfarlig radioaktiv strålning. Det tar tiotusentals år för avfallet av försvinna och i brist på bättre lösning grävs det ner för kommande generationer att ta hand om.

Grön el ger ett bättre liv för människor, utan belastning på miljön

Allt för många människor lever än idag under fattiga förhållanden. Deras levnadsstandard behöver öka och då är tillgången till el en avgörande del. Däremot har vi inte råd att den samlade klimatpåverkan globalt ökar. För att fattigdomen ska kunna minska på ett hållbart sätt på sikt krävs därför snabb och omfattande utbyggnad av förnybar energi. Genom att du väljer miljövänlig el är du med och bidrar till en hållbar utveckling, där också framtida generationer kan tillgodose sina behov.

Är förnybar el dyrare än fossil el?

Nej, utvecklingen av förnybara energikällor sker i snabb takt och blir allt billigare. Det kostar idag mindre att bygga ny förnybar energi än fossil energi. Därmed ligger priset på el från förnybara källor på samma, eller många gånger lägre, nivå än el från fossil förbränning. Förklaringen ligger i att tekniken kring förnybar elproduktion hela tiden effektiviseras. Större vindturbiner, solceller med högre verkningsgrad och mer utbred användning av dataanalys är några exempel.

Elpriset - prognos just nu


Källor: Bixia, Naturskyddsföreningen

Publicerad 2020-10-02 17:35
Uppdaterad: 11 november 2020