Bixia logo
Meny

Vattenkraft

Vattenkraften i Sverige har vi använt i många århundraden – förr till att driva kvarnar och sågar. För ungefär 100 år sedan började vi bygga vattenkraftverk i Sverige och nu finns cirka 2000 kraftverk i drift. För oss på Bixia är all förnybar, närproducerad el viktig och vattenkraften har en möjlighet som är svårare för andra förnybara energikällor att åstadkomma på egen hand: att lagra energi.

Vattenkraft i Sverige

Vattenkraften står för nästan hälften av all den el som produceras i Sverige, och den fungerar som hela Nordens elbatteri där energin kan lagras i vattenmagasin och dammar. Det betyder att vattenkraften också är en förutsättning och ett viktigt komplement för utbyggnaden av vindkraftverk. För när det inte blåser kan vi öka vattenkraftproduktionen. 

Förr fanns det fler små vattenkraftverk runt om i Sverige, men under 1950-talet stängde man ner många kraftverk då det inte var lönsamt längre. Men med dyrare bränslepriser har många vattenkraftverk startats upp igen under det senaste decenniet, några tack vare Bixia Miljöfond. Syftet är att öka andelen förnybar el eftersom den som finns i dagsläget inte räcker till alla.

En viktig energikälla

Mer förnybar, närproducerad el kan vi uppnå tillsammans med våra kunder och producenter. Våra lokala vattenkraftproducenter har oftast startat upp kraftverk i nedlagda anläggningar, eller där det funnits kvarnar. De lokala elproducenternas drivkrafter är att vara självförsörjande på förnybar el och att minska klimatbelastningen. Men lika ofta grundar sig drivkraften i att bevara sin släkts ägor samt att verksamheten ska gynna elproducenternas hembygd och kommande generationer.

Vattenkraften är oerhört viktig för Sverige. Vi har ungefär 2000 vattenkraftverk installerade vid älvar, floder, sjöar och andra vattensamlingar runtom i hela landet. Tillsammans producerar de varje år runt 65 TWh (terawattimmar) el, vilket är cirka 45 % av all energiproduktion i Sverige.

I våra storskaliga vattenkraftverk räknar man årsproduktionen i terawattimmar, och 1 TWh är 1000 miljoner kilowattimmar. Här är listan på våra största älvar i Sverige som har kraftstationer och hur mycket el de producerade 2015.

Här kan du läsa mer om våra närproducenter med vattenkraft:
Entreprenörer i Småland 
Fiskvandringsväg vid Stocke kvarn

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraften fungerar genom att utnyttja vattnets naturliga rörelseenergi. Vattnets lägesenergi uppströms i ett vattendrag tas till vara på då vattnet faller nedströms genom en turbin och en generator. Det är då elen blir till.

Vattenkraften delas ofta in i två varianter

  • Vattenkraft med olika slag av fördämningar
  • Strömvattenkraft där man utnyttjar strömmande vatten utan fördämningar. Fördämningar kan både vara konstruerade dammar eller regleringen av en befintlig sjö.

För att öka vattnets fallhöjd och kunna lagra vattnet byggs dammar. Dammarna skapar stora vattenmagasin som sedan gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter användning och säsong. Det vatten som till exempel bildas vid snösmältning under våren sparas i vattenmagasinen. Det kan sedan användas under vinterhalvåret då behovet av el är som störst i Sverige. Vattenkraft kan användas dels för produktion av baskraft men även för att snabbt kunna reglera produktionen när efterfrågan på el ökar eller minskar.

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Vattenkraftens främsta fördel är att det är en förnybar energikälla och att den även går att lagra. En annan fördel är att vattenkraft har en verkningsgrad på nära 90 procent. Det innebär att upp till 90 procent av rörelseenergin från vattnets fall genom turbinen omvandlas till elenergi. Eftersom vi har gott om vattenkraft här i Norden kan vi också exportera elöverskott till andra länder i Europa. Då slipper de länderna starta upp sina kolkraftverk som släpper ut partiklar och koldioxid i atmosfären.

All elproduktion påverkar miljö och natur på något sätt. En nackdel med vattenkraft är att den i flera fall har en negativ påverkan på närmiljön. Det är främst vattenlevande djur som påverkas eftersom vattenkraftverkens ständiga förändring av de lokala vattenmassorna skapar vandringshinder för dem. Den småskaliga vattenkraften är mest ifrågasatt eftersom produktionen ger en mindre mängd el än de storskaliga kraftverken, men påverkar miljön lika mycket.

Vill du sälja vattenkraft till oss?

Vill du veta mer om Bixias olika energikällor eller hur du kan bidra till en hållbar framtid, genom att själv bli närproducent?

Kontakta någon av våra personliga rådgivare vid produktion av vattenkraft.

Kontakta oss

Uppdaterad: 09 oktober 2020
Kontakta sidansvarig