Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är vattenkraft och hur funkar det?

Forsande vattenfall i skogsmiljö.

Forsande vattenfall i skogsmiljö.

Vattenkraft är en pålitlig och förnybar energikälla som idag står för cirka 45 procent av all energiproduktion i Sverige. Den stora fördelen med vattenkraft är att den går att reglera. Det innebär att den går att anpassa vartefter efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraft är därmed ett utmärkt komplement till andra förnybara energikällor som sol- och vindkraft.

Vattenkraft i Sverige

Vattenkraftens historia i Sverige är lång. Förr drev man både kvarnar och sågar med hjälp av rinnande vatten. För ungefär 100 år sedan började vi bygga vattenkraftverk i Sverige och idag finns cirka 2 000 kraftverk i drift.

Vattenkraften står för nästan hälften av all den el som produceras i Sverige, och den fungerar som hela Nordens elbatteri där energin kan lagras i vattenmagasin och dammar. Det betyder att den svenska vattenkraften också är en förutsättning och ett viktigt komplement för utbyggnaden av vindkraftverk. För när det inte blåser kan vi öka vattenkraftproduktionen.

Småskaliga vattenkraftverk

I dag sker ingen utbyggnad av ny storskalig vattenkraft i Sverige. Fokus ligger främst på miljöanpassningar och effektiviseringar av befintliga anläggningar. Förr fanns det fler små vattenkraftverk runt om i Sverige, men under 1950-talet stängdes många kraftverk ner då de inte var lönsamma längre. Men med dyrare bränslepriser har många vattenkraftverk startats upp igen under det senaste decenniet, några tack vare Bixia Miljöfond. Syftet är att öka andelen förnybar el eftersom den som finns i dagsläget inte räcker till alla.

Bixia Miljöfond - Bixia

En viktig energikälla

Vattenkraften är oerhört viktig för Sverige. Vi har ungefär 2 000 vattenkraftverk installerade vid älvar, floder, sjöar och andra vattensamlingar runt om i hela landet. Tillsammans producerar de varje år runt 65 TWh (terawattimmar) el, vilket är cirka 45 % av all energiproduktion i Sverige.

Kraftverken i Norrland står för 80 procent av vattenkraftsproduktionen i Sverige. Resten kommer från de kraftverk som finns i Svealand och Götaland. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i Luleälven med en maximal effekt som är nästan lika stor som ett kärnkraftverk.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft som energikälla baseras på vattnets naturliga rörelseenergi. Från dammarna strömmar vattnet genom kraftverkets maskin och får en turbin att börja rotera. Turbinen driver en generator som omvandlar energin till el.

Vattenkraften delas ofta in i två varianter

  • Vattenkraft med olika slags fördämningar (fördämningar kan både vara konstruerade dammar eller regleringen av en befintlig sjö).
  • Strömvattenkraft där man utnyttjar strömmande vatten utan fördämningar.

För att öka vattnets fallhöjd och kunna lagra vattnet bygger man dammar. Dammarna skapar stora vattenmagasin som sedan gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter användning och säsong.

Till exempel:
Det vatten som bildas vid snösmältning under våren sparas i vattenmagasinen. Det kan sedan användas under vinterhalvåret då behovet av el är som störst i Sverige. Vattenkraft kan alltså användas dels för produktion av baskraft – men även för att snabbt kunna reglera produktionen när efterfrågan på el ökar eller minskar.

Fördelar med vattenkraft

Vattenkraftens främsta fördel är att det är en förnybar energikälla och att den även går att lagra. En annan fördel är att vattenkraft har en verkningsgrad på nära 90 procent. Det innebär att upp till 90 procent av rörelseenergin från vattnets fall genom turbinen omvandlas till elenergi.

Eftersom vi har gott om vattenkraft här i Norden kan vi också exportera elöverskott till andra länder i Europa. Då slipper de länderna starta upp sina kolkraftverk som släpper ut partiklar och koldioxid i atmosfären.

Nackdelar med vattenkraft

En nackdel med vattenkraft är att den kan ha en negativ påverkan på närmiljön.
All elproduktion påverkar djur och natur på något sätt. Men hur påverkar vattenkraft miljön?

Vattenkraft har en negativ påverkan på de djur som lever i vatten eftersom vattenkraftverkens ständiga förändring av de lokala vattenmassorna skapar vandringshinder för dem. Mest ifrågasatt är småskalig vattenkraft eftersom produktionen ger en mindre mängd el än de storskaliga kraftverken – men påverkar miljön i liknande utsträckning.

Vill du sälja vattenkraft till oss?

Tillsammans med våra kunder och producenter kan vi uppnå mer förnybar och närproducerad el. Bixias lokala vattenkraftproducenter har oftast startat upp kraftverk i nedlagda anläggningar, eller där det funnits kvarnar.

De lokala elproducenternas drivkrafter är att vara självförsörjande på förnybar el och att minska klimatbelastningen. Men lika ofta grundar sig drivkraften i att bevara sin släkts ägor samt att verksamheten ska gynna elproducenternas hembygd och kommande generationer.

Här kan du läsa mer om våra närproducenter med vattenkraft:

Entreprenörer i Småland - Bixia

Fiskvandringsväg vid Stocke kvarn - Bixia

Vill du veta mer om Bixias olika energikällor eller hur du kan bidra till en hållbar framtid, genom att själv bli närproducent? Kontakta någon av våra personliga rådgivare vid produktion av vattenkraft.

Kontakta oss - Bixia

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 02 januari 2024