Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Så fungerar din elräkning

Ett par försöker tolka sin elräkning på en dator.

Ett par försöker tolka sin elräkning på en dator.

Elräkningen för ett hushåll består av många delar, och kan vara svårtolkad för många konsumenter. Här går vi igenom elräkningens olika delar.

Din elkostnad är uppdelad i två områden - elnät och elhandel. Du kan fritt välja vilket företag som du vill anlita för elhandel, men elnätet där du bor styrs av ett företag. Elhandel är de handlar om den el ett hushåll förbrukar, medan nätavgiften handlar om kostnaden för själva nätet.

Elnätsbolaget äger elnätet

För att kunna transportera el behövs ledningar, kraftstationer och kablar. Detta är vad vi kallar för elnät. I Sverige är elnätet uppdelat i olika områden, så kallade nätområden. Varje nätområde ägs av en elnätsleverantör som ansvarar för att elen kommer hem till dig.

Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige och vilket av dessa du betalar elnätsavgift till beror på vilket elnätsbolag som äger nätområdet där du bor. Du kan alltså inte byta elnät eller elnätsägare.

Sveriges elnät ingår i ett naturligt monopol och elnätsbolagen sätter sina egna priser. När du tecknar elnätsavtal har du ingen möjlighet att varken välja bolag eller påverka priset.

I elnätsavgiften ingår tre avgifter som finansierar statens kontroll över elnätet:

 • Nätövervakningsavgift – till Energimarknadsinspektionen. De ser till att energiföretagen i Sverige följer gällande lagar och regler.
 • Elberedskapsavgift – till Svenska Kraftnät. De sköter stamnätet och ansvarar för att elsystemet är driftsäkert.
 • Elsäkerhetsavgift – till Elsäkerhetsverket. De försöker förebygga att människor och egendom inte blir skadade av el.

Varför får jag två fakturor?

Om du har ett elhandelsavtal med samma bolag som ansvarar för elnätet där du bor får du vanligtvis en faktura. I andra fall får konsumenten två fakturor - en för nätet och en för elförbrukningen.

Beräknad årsförbrukning

Den beräknade årsförbrukningen görs av ditt elbolag och är en uppskattning på hur mycket el ditt hushåll kommer att förbruka under det kommande året. Den är baserad på hur mycket el ditt hushåll förbrukade under det gångna året, och hjälper dig att få en grov uppskattning om hur kommande års förbrukning kommer se ut.

Så minskar du din elförbrukning - läs mer här.

Elnätsavgifterna - en fast och en rörlig

Du betalar två elnätsavgifter - en fast och en rörlig. Den fasta är en abonnemangsavgift som bygger på hur stor huvudsäkring ditt hushåll har. Ju större huvudsäkring, desto dyrare elnätsavgift. Den rörliga delen är en överföringsavgift, det vill säga kostnaden för att transportera elen till hushållet.

Elnätsfakturan - består av fem delar

För att sammanfatta det du betalar för elnätet finns det alltså fem delar:

 • Abonnemangsavgift - den kostnad du betalar för att få tillgång till elnätet
 • Överföringsavgift - det du betalar för transporten av el till ditt hushåll
 • Energiskatt - en fast kostnad som tas ut för varje kWh som du använder
 • Avgifter - nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift
 • Moms - på abonnemangs- och överföringsavgift

Vad innebär energiskatt?

Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje kilowattimme el som du använder. År 2022 är energiskatten 45 öre (inklusive moms) per kWh . Energiskatten ändras varje år och regleras av regeringen. Du kan minska dina kostnader för energiskatt genom att använda mindre el. Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå såg energiskatten för 2021 ut så här:

Energianvändning per år Skatt inklusive moms
2 000 kWh 900 kronor
5 000 kWh 2 250 kronor
20 000 kWh 9 000 kronor


En lägenhet förbrukar i genomsnitt ungefär 2 500 kWh per år. En villa eller ett radhus som har direktverkande el som uppvärmning har en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh per år. För den som har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh per år.

Här kan du läsa mer om normal elförbrukning för en villa.

Elhandelsbolaget väljer du själv

Utöver elnätsavgiften, betalar du även för elen du använder. Detta regleras via ditt elhandelsavtal som du tecknat med ett elhandelsbolag. Elhandelsbolag köper el från elproducenter och säljer vidare till dig som kund. Du väljer själv från vilket elhandelsbolag du vill köpa el - och vilken typ av elabonnemang du föredrar - om du vill ha fast eller rörligt elpris.

 • Du kan fritt välja elhandelsbolag på en avreglerad marknad med full konkurrens. I Sverige ­finns det cirka 130 elhandelsbolag.
 • Elhandelsbolagen erbjuder kunderna olika typer av avtal – till exempel ett rörligt elpris eller ett bundet elpris under en viss tid. Ofta tillkommer också en årsavgift.

Elhandelsfakturan - konkurrens, tillgång och efterfrågan

Denna del av elräkningen är den som påverkas av konkurrens mellan elhandelsbolagen på elmarknaden. Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan. Kostnaderna för elhandel består alltid av:

 • Elpriset
 • Elcertifikatsavgift
 • Moms

På räkningen kan du se hur mycket du betalar för varje kilowattimme. Du kan dessutom se om du betalar ett fast eller ett rörligt elpris - vilket kan göra skillnad i hur stor kostnad du har varje månad.

På den nordiska elbörsen NordPool sätts elpriset timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Andra faktorer som påverkar elpriset är:

 • Vattentillgång i vattenkraftsmagasinen
 • Väder, vind och temperatur
 • Den sammanlagda elanvändningen i Sverige
 • Priset på fossila bränslen
 • Den ekonomiska konjunkturen i Norden och övriga Europa

Hur stor din elräkning blir varje månad styrs alltså av en mängd olika faktorer.

Här kan du läsa mer om hur elpriset bestäms.

Vad är elcertifikatsavgift?

Alla elleverantörer är skyldiga att köpa elcertifikat av staten för att främja produktionen av förnybar el. Avgiften betalas av dig som kund och baseras på hur mycket el du använder. På så vis är du med och bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. Bixia är ett av de elbolag i Norden som köper in mest lokalproducerad el från förnybara energikällor.

Här kan du läsa mer om elcertifikatsystemet.

Källor:
Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Svenska Kraftnät
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Bixia

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 10 augusti 2023