Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och de senaste åren har vi sett en byggboom utan dess like, både i Sverige och i andra länder. Även Bixia har byggt vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra verklig skillnad för klimatet.

Om vindkraft

Vindkraft produceras när det blåser 4-25 meter per sekund och är den energikälla som har växt snabbast, både i Sverige och Europa, de senaste åren. Tack vare mer blåst under år 2015 producerades rekordmängden 16 TWh* vindkraft i Sverige och motsvarade 10 procent av all elproduktion i landet. Glädjande nog minskar produktionen fossilbaserad energi överlag i Europa, och vi på Bixia bidrar till att öka andelen förnybar energi med egna vindkraftverk.

*) En Terawattimme är 1000 miljoner kilowattimmar.

Vindkraft hos Bixia

Att minska behovet av fossilbaserad energi, och därmed minska utsläppen av koldioxid som ökar växthuseffekten och den globala uppvärmningen, är viktigt för oss på Bixia. Tack vare att vi bygger nya vindkraftverk bidrar vi aktivt till energiomställningen och mer förnybar el för att skapa en hållbar framtid.

I dagsläget har vi 14 vindkraftverk runt om i Sverige. Det är vårt systerbolag Bixia ProWin AB som både bygger och förvaltar, dessutom äger vi några av vindkraftverken tillsammans med företagskunder. Vi har dessutom flera pågående projekt där tillståndsprocesserna är i olika lägen, men under år 2016 hoppas vi börja bygga vindkraftverk inom Sunne kommun.

Vindkraft i Sverige

Under år 2015 sattes 200 nya vindkraftverk i drift i Sverige, och tack vare mycket blåst under året fick vi en rekordproduktion av vindkraft. Investeringarna och nybyggnationen har dock saktat ner i Sverige, och till stor del beror det på de låga elpriserna som råder på elmarknaden. Som producent får du inte tillräckligt betalt för att investeringen i vindkraft ska löna sig helt enkelt.

Här finns statistik för vindkraftproduktion hos branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Fördelar och nackdelar med vindkraft

Det finns många fördelar med vindkraft och den största är såklart att det är 100 procent  förnybar el som produceras i verken. Vi tar tillvara på en av naturens krafter för att skapa el helt enkelt. Fördelen med att bygga ut vindkraftproduktionen är också att när vi i Norden har gott om el kan vi exportera överskottet till övriga Europa. Det kräver dock att vi har bra kablar mellan länderna, och flera utbyggnader är planerade framöver.

En annan fördel är att elpriserna pressas neråt när det blåser mycket, och det har vi sett bevis för flera gånger på elbörsen de senaste åren.

Det är en lång process för att få tillstånd att bygga vindkraftverk, och det tar oftast flera år innan allt är klart. Under processen kartläggs och undersöks förutsättningarna för vindkraft inom till exempel geologi och biologi. Vi vill ju att verken sätts upp på platser där de ger mest el och påverkar omgivningen minst. Mer om tillståndsprocesserna finns att läsa på vindlov.se.

Det många närboende till vindkraftparker oroar sig för mest är oftast hur mycket det låter, och att vindkraftverkens storlek påverkar naturupplevelsen för mycket. Skuggning från rotorbladen kan också upplevas som störande, och att fåglar och fladdermöss kan krocka med vindkraftverken. I Sverige har vi mycket forskning om vindkraftverk och dess samhällsnytta samt miljöpåverkan, vilket finns samlat på vindval.se.

Så fungerar ett vindkraftverk

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elenergi genom att kraften från vinden förs över från vindkraftverkens snurrande blad till en generator. Den elen kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet.

I ett normalt vindläge på land med ett vindkraftverk på ca 2 till 2,5 MW med en totalhöjd på 150 m ger vindkraftverken ca 5,3 till 6,5 miljoner kWh vardera per år. Ett vindkraftverk täcker således årsförbrukningen av el för cirka 210 till 260 eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Utvecklingen har gått framåt och numera byggs gärna vindkraftverk med en totalhöjd på upp emot 200 m och något större generatoreffekter, ca 3,3 MW. Dessa högre vindkraftverk ger ca 10 till 12 miljoner kWh vardera per år. Detta motsvarar 400 till 480 stycken eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Fakta om vindkraft

  • Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen.
  • Under 2015 producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh.
  • I slutet av 2015 fanns det 3244 vindkraftverk och de hade tillsammans en installerad effekt på 6025 MW.
  • Vindkraftsproduktionen utgjorde cirka 10 procent av Sveriges elanvändning under 2015.