Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är effekt- och kapacitetsbrist?

Det har pratats en del om begreppen effekts- och kapacitetsbrist. Och i samband med dessa kan man även prata om manuell frånkoppling. Men vad betyder orden egentligen och vad är skillnaden? Här förklarar vi vad det innebär.

Effektbrist

Effektbrist innebär att det inte finns tillräckligt med producerad el för att möta behovet som finns vid ett specifikt tillfälle.

I Sverige ansvarar det statligt ägda Svenska Kraftnät för att det finns tillräckligt mycket el. I de flesta fall räcker den el som vi själva producerar eller importerar från utlandet för vår egen användning. Om det blir riktigt kallt och elförbrukningen stiger kraftigt måste vi däremot använda oss av den effektreserv som Svenska Kraftnät har i beredskap. Effektreserven består bland annat av reservkraftverk som med kort varsel kan börja producera el. Om inte effektreserven räcker för att täcka vårt behov av el kan effektbrist uppstå.

Varför blir det effektbrist?

Effektbrist har aldrig inträffat i Sverige, men skulle det uppstå blir elnätet överbelastat, till exempel om stora kraftverk plötsligt får driftavbrott och elförbrukningen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå om det blir riktigt kallt samtidigt som industrin går för fullt, vilket ökar behovet av el.

Vad görs för att klara situationer med allvarlig effektbrist?

Om Svenska Kraftnät bedömer att risken för effektbrist är stor kommer du att informeras om det. Alla som använder el uppmanas då att minska sin elförbrukning. Svenska Kraftnät ansvarar för att det finns reservkraftverk som kan startas upp vid behov och för att vissa industrier minskar sin elförbrukning.

Om inte det hjälper måste Svenska Kraftnät beordra något av landets elnätsbolag att stänga av elen i någon del av Sverige för att vårt elnät inte ska kollapsa, en så kallad manuell frånkoppling. Genom att tillförseln av el till vissa kunder stängs av minskar effektuttaget.

Kapacitetsbrist

All el som produceras i eller importeras till Sverige behöver också kunna ta sig till den plats som den behövs på, som in i dina eluttag hemma.

Kapacitetsbrist betyder att elnätets infrastruktur, kablarna i marken och i luften, inte klarar av att överföra så mycket eleffekt som behövs här och nu. Man kan likna det vid att kablarna i marken och luften är för tunna för att all mängd elenergi ska kunna ta sig igenom. Om vi då skulle byta ut de tunna kablarna till grövre ökar möjligheten att överföra mer el dit den behövs.

Manuell frånkoppling av el

Om det skulle uppstå en situation där Sverige får brist på el, alltså om det uppstår effekt- eller kapacitetsbrist, kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det som ett vanligt strömavbrott.

Varför kan elen behöva stängas av?

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät (statlig elberedskapsmyndighet) besluta att beordra frånkoppling för att skydda kraftsystemet från större skador.

Sett över året så har Sverige mer el än vad vi använder och Sverige säljer därför mycket el till våra grannländer. Men under årets kallaste dagar behöver vi mer el än vad vi själva kan producera, trots att vår elproduktion går för fullt, och behöver då köpa el från våra grannländer. Men på grund av oroligheter i omvärlden så har inte våra grannländer samma möjlighet att producera lika mycket el som de brukar göra på vintern, vilket i sin tur gör att Sverige skulle kunna få brist på el i vissa stunder.

Vilka kopplas bort? Vem bestämmer det?

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen. Detta ska då göras inom 15 minuter.

Vilka elledningar och användare som ska prioriteras vid en eventuell effektbrist bestäms på lokal och regional nivå. Kommuner, myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar för att identifiera och planera för hur de mest kritiska samhällsfunktionerna, som till exempel polis, vård och omsorg, ska kunna prioriteras om elen behöver kopplas bort. De gör prioriteringen enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har tagit fram, så att så mycket el som möjligt ska kunna styras till prioriterade ledningar. Metoden kallas Styrel – styrning av el till prioriterade.

Strömavbrott – så gör du

Vad kan jag själv göra för att bidra?

Genom att använda mindre el och sprida ut elförbrukningen över dygnet, undviker vi förbrukningstoppar och minskar belastningen på våra elnät. Det handlar bland annat om att inte använda alla elektriska apparater i hemmet på samma gång.

Vi kan även bli bättre på att fördela vår elförbrukning över dygnet och hur mycket vi använder våra elprodukter. Det kan handla om att schemalägga så att elbilen laddar under flera timmar på natten, i stället för att snabbladda den när du kommer hem från jobbet. På så vis får du en fulladdad bil på morgonen samtidigt som du minskar belastningen på elnätet. 

Om du har timpris kan även påverka ditt eget elpris genom att styra din förbrukning till timmar då priset är lägre och därigenom minska belastningen på elnätet.

Timpris på el

Källor:
Svenska Kraftnät
Energimyndigheten
Tekniska verken

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 03 augusti 2023