Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Bixia förklarar – begrepp i elbranschen

Vindkraftverk mot blå himmel.

Överföringsbegränsningar, balansmarknad, termisk solkraft... Ja, det finns en uppsjö av termer inom elbranschen som inte är så lätta att förstå sig på. Här förklarar vi förkortningar och försöker reda ut några av begreppen som ofta används av oss och andra elhandelsbolag. Ordlistan uppdateras löpande. 

B

Balansmarknaden
För att stötta och bibehålla balansen i det svenska energisystemet köper och aktiverar Svenska kraftnät tjänster som frekvensreglering och effektreservkapacitet – även kallat stödtjänster. Dessa upphandlas genom öppen budgivning och köps av aktörer på balansmarknaden.

Bilateral handel
Det är möjligt att handla utanför börserna, vilket kallas bilaterala kontrakt. Bixia handlar till exempel direkt med Vattenfall, utan att en börs som Nord Pool eller Nasdaq går emellan.

Biobränsle
Är ett samlingsbegrepp för förnybara bränslen som har gemensamt att de tillverkas av organiskt material, det vill säga växter, matavfall, slam från reningsverk eller slaktavfall.

Bränslemarknad
Är en marknad där företag köper och säljer olika typer av bränslen, som olja, naturgas eller kol. Den nordiska elmarknaden berörs av denna då vår marknad är kopplad mot exempelvis Tyskland där det fortfarande är fossil kraft som bestämmer elpriset. Bränslemarknaden påverkar priset och tillgången på energi och bränsle i samhället.

D

Day-ahead market
En dagen före-marknad (eng. day-ahead market) är en auktionsbaserad marknad där spotpriser och volymer för elleveranser för varje timme under nästkommande dygn fastställs.

Driftkostnader
Avser här de löpande kostnaderna för att producera och leverera elektricitet. Olika kraftslag har sina egna specifika driftkostnader beroende på hur de genererar elektricitet.

E

ECB
Europeiska centralbanken (ECB) är centralbank för de länder i Europeiska unionen som antagit euron.

Effekt
Effekt mäts i watt (W). En dammsugare kan ha effekten 1 000 watt, vilket innebär att den i varje ögonblick som den används behöver 1 000 watt elenergi för att fungera. Energi är lika med effekt gånger tid och mäts i wattimmar (Wh) eller kilowattimmar (kWh).

Elanvändning
Avser den mängd elektrisk energi som används av en individ, ett hushåll, ett företag eller ett samhälle under en given tidsperiod.

Elcertifikat
När el produceras med förnybara energikällor tilldelas producenten ett elcertifikat. Som elkund betalar du en elcertifikatsavgift baserat på hur mycket el du använder, och på så vis bidrar du till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor.

Elprisprognos
Är en prognos av elpriset.

Energi
kWh, MWh, TWh, GWh är mått på energi. 1 kilowattimme (kWh) är 1 000 watt. 1 megawattimme (MWh) är 1 000 kilowattimmar. 1 gigawattimme är en miljon kilowattimmar. 1 terawattimme (TWh) är en miljard kilowattimmar.

Energieffektivisering/energismart
Energieffektivisering syftar till att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna, och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Att vara energismart handlar om att minska energianvändningen och att se till att den energi som används ger största möjliga nytta.

Energiomvandling
Är en process vid vilken energi omvandlas från en form till en annan.

EPAD-kontrakt
Electricity Price Area Differential (EPAD) är ett terminskontrakt där man handlar prisskillnaden mellan systempris och aktuellt elprisområde.

F

FCR-marknad
Frequency Containment Reserve (FCR) är en del av stödtjänstmarknaden som hanterar tjänster för att snabbt justera frekvensen i elnätet för att upprätthålla dess stabilitet. FCR används för att hantera obalanser mellan elförbrukning och elförsörjning för att säkerställa en konstant frekvens i elnätet.

FED
Federal Reserve System (FED) är USA:s centralbank.

Finansiell elhandel
Innebär att köpa och sälja finansiella kontrakt kopplade till elpriser för att hantera risker och dra nytta av prisförändringar på elmarknaden.

Fjärrvärme
Är en uppvärmningsmetod där avfall, fossila bränslen och rester från skogsindustrin eldas i ett centralt värmeverk. Varmvatten eller ånga genereras och distribueras via isolerade rörledningar till hus och byggnader för att värma upp inomhusutrymmen.

Flexleverantör
Är en aktör som har kapacitet att anpassa sin elanvändning eller elproduktion under korta perioder för att optimera flexibilitet i energisystemet. Flexleverantören får ersättning för den tid den står redo att anpassa sin elförbrukning.

Fossilfritt
Betyder att elen inte produceras från fossila bränslen som olja, kol eller gas. Fossilfri el är el från till exempel kärnkraft, vind- och vattenkraft.

Frontkvartal
Är en term som används för att beskriva det nästkommande kvartalet i en serie av kvartal. Även frontmånad och frontår förekommer.

Fyllnadsgrad
Är andelen vatten i ett vattenmagasin vid en given tidpunkt. Fyllnadsgraden är viktig för att bedöma tillgängligheten av vattenkraft som en energikälla och kan påverka elproduktionens stabilitet och tillförlitlighet.

Fysisk elhandel
Är elhandel som görs för fysisk leverans.

Förnybar energi
Produceras från resurser som naturligt förnyas eller återfylls i en takt som överstiger mänsklig konsumtion. Bland förnybara källor räknas till exempel solenergi, vind- och vattenkraft.

G

Grön el
Är ett samlingsnamn för förnybar och fossilfri el från sol-, vind- och vattenkraft.

H

Hydrologi
Är läran om vattenförhållande på jorden, dess förekomst, fördelning, egenskaper och kretslopp.

Hydrologisk balans
Är ett mått på hur mycket mer eller mindre vattenresurser än normalt vi i Norden har att tillgå. Eftersom en stor del av vår elproduktion utgörs av vattenkraft betyder en positiv balans ökad tillgång på vattenkraft och lägre elpriser, medan en negativ balans leder till motsatsen.

Högtryck/lågtryck
Används för att beskriva väderförutsättningar. Ett högtryck är ett område med högre lufttryck än omgivningen, och ett lågtryck är ett område med lägre lufttryck än omgivningen.

I

Import/export av el
Sverige exporterar el de flesta av årets dagar. Det gör vi för att vi är en del av den europeiska elmarknaden där elnäten är ihopkopplade och el flödar över nationsgränserna. När elnäten är ihopkopplade kan länderna hjälpa varandra, den som har brist kan köpa av den som har överskott.

Intradagshandel
Begreppet intradag betyder ”inom samma dag”, och syftar vanligtvis på day trading eller handel med aktier som sker under en och samma dag. För fysisk elhandel syftar intradagshandel på handel som sker efter att spotpriset har fastställts, men innan den aktuella drifttimmen börjar.

Investering
Innebär här investeringar i elproduktion och andra delar av energisystemets infrastruktur. Dessa investeringar syftar vanligtvis till att öka kapaciteten, förbättra effektiviteten och upprätthålla en stabil elförsörjning.

K

Kärnkraft
Är en energikälla som använder kärnklyvning av atomer för att producera värme. Denna värme används sedan för att driva en turbin, vilket resulterar i produktion av elektricitet.

L

Laddstolpe/laddbox
Är en konstruktion för att ladda elbilar. En laddstolpe är en laddare som monteras på en stolpe. En laddbox är en laddare som är installerad på väggen.

Likviditet
Innebär här hög eller låg omsättning på aktuell börs. Hög likviditet ger en större möjlighet att hitta en motpart att handla med, och tvärtom.

M

Marginalkostnad
Beskriver vad det kostar att producera nästkommande kWh. Det är det dyraste energislaget som används varje enskild timme som sätter elpriset för hela marknaden, timme för timme, dag för dag.

Mikroproducent
Avser här ett mindre företag eller en privatperson som själv kan producera förnybar el med till exempel solpaneler.

O

Obalanskostnad
Är kostnader som uppstår på grund av obalanser i utbud och efterfrågan på el.

Oljereserv
Är den raffinerade olja eller råolja som ett land lagrar i syfte att möta akuta behov eller säkerställa energiförsörjningen under extraordinära omständigheter.

P

Prissäkringsmarknad/terminsmarknad
Är en marknad där elproducenter, elhandelsföretag och elanvändare kan säkra sina framtida kostnader eller intäkter och på så sätt inte vara beroende av hur spotpriset varierar.

Profilkostnad
Beskriver hur en konsuments eller producents elpris avviker från Nord Pools månadsmedel. Till exempel, om en familj som bor i en lägenhet använder mest el på de dyraste tiderna, som är morgon och kväll, leder det till att de betalar mer än månadsmedlet (timpris multiplicerat med förbrukning per timme), och då tillkommer en profilkostnad.

Prosument
Producent + konsument = prosument. Begreppet beskriver någon som är både producent och konsument. Ett hushåll som har solceller på sitt tak och som både producerar och konsumerar el är prosument.

R

Reglermarknaden
Reglermarknaden är en tvingande marknad där balansansvariga är ekonomiskt ansvariga för sina avvikelser mellan prognos och utfall.

S

SE1, SE2, SE3, SE4/Elprisområde
Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra så kallade elområden. Den största skillnaden för människorna som bor i olika elområden är elpriset. I SE1 och SE2, i norra Sverige, är elpriset oftast lägre än i de södra områdena, SE3 och SE4. Hur stor skillnaden är beror på om det finns tillräcklig med överföringsmöjligheter eller inte.

Småskalig producent
Avser här en elproducent som producerar mer elektricitet än vad den förbrukar, räknat på ett år. När den installerade effekten når 1 500 kW kan producenten inte längre anses vara småskalig.

Solcellsanläggning
Är solcellspaneler tillsammans med bland annat kablar, infästningar och utrustning som anpassar strömmen för växelströmsnätet.

Spotpris
Är det pris som elhandelsbolag köper och säljer el för. Priset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av tillgång och efterfrågan.

Systempris
Används som referenspris för den finansiella elhandeln och beräknas som om det inte fanns några överföringsbegränsningar mellan olika nordiska elområden.

T

Teknisk aggregering/Aggregering
Syftar till att slå ihop olika resurser, till exempel batterier, vattenkraftverk och vindkraftverk, för att kunna delta på balansmarknaden. Teknisk aggregering hjälper även till med styrning och reglering av resurser.

Terminspris
Är ett på förhand avtalat pris på el som ska köpas eller säljas vid en bestämd framtida tidpunkt.

Termisk solkraft
Är ett solenergisystem som använder linser eller speglar för att koncentrera solljuset från ett större område till en liten yta. Termisk solkraft används för att producera förnybar värme, kyla eller elektrisk energi.

Tillrinning
Menar här tillförseln till ett vattenmagasin. Tillrinning ger plus i vattenmagasinen, vattenkraftsproduktion ger minus.

U

Ursprungsgarantier
Är elektroniska handlingar som ska garantera ursprunget på elen. Syftet är att slutkunden ska få kunskap om elens ursprung.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter är EU:s system för att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet är utformat för att reglera och begränsa utsläppen och främja övergången till mer hållbara och miljövänliga produktionsmetoder.

V

Vattenmagasin
Är den del av den hydrologiska balansen som visar hur mycket vatten vi har tillgängligt just nu för att generera el med hjälp av vattenkraft. Ett vattenmagasin är en typ av reservoar, till exempel en konstgjord sjö, som används för att lagra stora mängder vatten.

Volatilitet
Är en term som används för att beskriva svängningar från medelvärdet. Att elpriset är volatilt innebär alltså att det varierar mycket.

Vätgas
Är en energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. Vätgas är ingen energikälla i sig själv, så för att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare.

Ö

Överföringsbegränsning
Innebär att det inte finns tillräckligt med kapacitet i elledningarna för att transportera den el som marknaden efterfrågar. När det uppstår överföringsbegränsningar mellan elområden kommer elpriset att skilja sig åt mellan dessa.

Överföringskapacitet
Refererar till den mängd el som kan transporteras genom elnätet från produktionskällor till användningsplatser.

Överskottsel
Elen som blir över från din förbrukning kallas överskottsel. För att kunna sälja egenproducerad överskottsel behöver du producera mer el än vad du gör av med.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 03 juni 2024