Bixia logo

Solel - producera egen solenergi

För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el måste vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något. Ett sätt att bidra är att installera solpaneler och delvis producera sin egen el med solenergi. Vi köper in din el och ser samtidigt till att du får ett exklusivt elavtal på din förbrukning.

Sälj din närproducerade el till oss

Vi är direktaktörer på den nordiska elbörsen Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar. Vi är faktiskt ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el i Norden – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind och vatten. Vi är övertygade om att förnybar energi är rätt väg. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss.

Din överskottsel köper vi på Bixia in till Nord Pools spotpris timme för timme. På så sätt sparar du inte bara pengar genom att producera egen solenergi, du kan även tjäna pengar. Dessutom erbjuder vi dig ett förmånligt elavtal på den el du förbrukar.

Vill du sälja överskottet av din solelsproduktion?

Ring oss på telefonnummer 0771-16 17 18 så hjälper vi dig.

Blankett för Anmälan av försäljning av solelsproduktion

Avtalsvillkor solel

Elavtal till dig som producerar solel

Många fokuserar på att betala extra för överskottselen. Vi har istället valt att ge dig en rabatt på den el som du förbrukar. Det beror på att våra solelskunder ofta har mer förbrukning kvar än vad som levereras ut i överskott. Därför ser vi till att du får ett av de bästa elpriserna vi kan erbjuda. Du får både rabatt på elpriset och fri årsavgift, det är faktiskt samma rabatt som vi på Bixia har.

Om du är prosumer (producent och konsument) kan du kontakta oss på kundservice så ser vi till att du får det bästa elpriset.

Vilka bidrag kan jag få när jag installerar solceller?

När du installerar solpaneler kan du få bidrag från Bixia Miljöfond och ett statligt investeringsstöd.

Bidrag från Bixia Miljöfond

Vi har fyra ansökningsperioder per år där varje kvartal utgör en ansökningsperiod. Ansökande får besked om bidragets storlek efter kvartalets slut. Fondmedel fördelas baserat på antalet inkomna ansökningar. För att beviljas bidrag och få det utbetalt får solanläggningen vara installerad max tre månader före ansökningsdatumet och måste färdigställas senast sex månader efter att bidraget beviljats. För att få bidrag är en förutsättning att bidragstagare innehar såväl elavtal samt produktionsavtal hos Bixia i tre år från erhållet bidrag.

Du kan få bidrag på upp till 50 000 kronor till ditt solprojekt.

Sök bidrag här!

Statligt investeringsstöd

Det statliga investeringsstödet som ligger på 30 procent. Stödnivån beräknas utifrån installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Blanketter och mer information finns att hämta på Energimyndighetens webbplats. Du ansöker till Länsstyrelsen som sedan fattar beslut om stödet.

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.

Om du planerar att installera solceller kan du få både bidrag från Bixia Miljöfond och något av det statliga investeringsstödet eller rot-avdraget.

Sju skäl att skaffa solceller

 1. Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år. Det är siffror som kan likställas med solinstrålningen i norra Tyskland, där solkraft är vanligt.
 2. I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.
 3. 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
 4. Du kan få ett statligt investeringsstöd för dina solpaneler. Dessutom kan du få skattereduktion genom systemet för elcertifikat. Du kan söka solbidrag från Bixia Miljöfond, vi har hittills delat ut närmare 7 miljoner kronor!
 5. Solcellerna kräver minimalt underhåll. När de väl är på plats är de i princip självgående.
 6. Solpaneler på huset ger dig en större frihet och lägre energikostnader. Genom att producera din egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir även mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.
 7. Solpaneler kan på sikt öka värdet på ditt hus genom sänkta driftskostnader.

En annan mycket positiv egenskap som solpaneler bär med sig är att du med solelsproduktion binder ditt elpris för delar av ditt energibehov - i upp till 25 år.

Hur fungerar solpaneler?

När solen strålar (1) producerar din solpanel el (2). Från solpanelen går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral (4) som leder elen ut i huset (5). Husets elcentral är också sammankopplad med nätägarens elmätare (6) vilken används till försäljning av överskottsel.

Elproduktion och distribution sköter sig själv. Växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slås växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning. Anslutningen till elnätet måste alltid göras av en behörig elinstallatör.

Skattereduktion för mikroproduktion av solenergi

Från den 1 januari år 2015 gäller reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av el. Överskottsel som matas in på elnätet kan ge 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år.

Skatteverkets förutsättningar för vem som är berättigad till skattereduktion

 • Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
 • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och rapporterar till Skatteverket om hur mycket el du matat in och tagit ut ur elnätet .
 • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

FAQ - Fakta om solenergi och solpaneler

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Kan jag lagra solenergin till framtiden?

Det enda sättet att lagra solenergi är i batterier. De flesta solcellspaket är idag enbart nätanslutna, vilket betyder att strömmen förbrukas omedelbart. Just nu pågår utveckling för att ta fram ett batteri som automatiskt tar hand om överskottsenergi. Vi följer utvecklingen med stort intresse!

Måste jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

Krav på bygglov kan variera från kommun till kommun. Vänd dig till din miljö- och byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Behöver jag hjälp med installationen av solpaneler på mitt hus?

Själva anslutningen till elnätet måste göras av en behörig elinstallatör. Allt övrigt arbete kan du göra själv, eller alternativt anlita en hantverkare.

Hur fungerar anslutning till elnätet och vilka kostnader tillkommer?

Innan du installerar din solcellsanläggning ska du anmäla detta i god tid till ditt nätbolag. Nätägaren är då skyldig att byta ut din mätare mot en timmätare, och att ansvara för att mäta och räkna av din inmatning av energi utan kostnad.

Du behöver inte betala någon extra avgift för ditt inmatningsabonnemang om din produktion inte överstiger din konsumtion av el upp till en huvudsäkring på 63 Ampere. Ovanstående regler gäller med restriktionen att du har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (=43,5 kW). Nettoavräkning, att på elräkningen direkt kvitta producerad el mot konsumerad, är inte tillåtet.

Kan jag få elcertifikat för den el jag producerar?

Du som producerar egen solel kan vara berättigad till elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av el från förnybara energikällor får ett (1) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen.

Elcertifikat skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion från förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten. Kontakta också ditt nätbolag och hör efter vad som gäller angående mätning.

Finns det olika typer av solcellsmoduler?

Det finns olika typer av solceller: kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år samt tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller.