Solel

Ta vara på naturens krafter genom att omvandla solljus till el. För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något. Ett sätt att bidra är att installera solceller och delvis producera sin egen el. En viktig insats som blir ännu bättre om man kombinerar det med att effektivisera sin egen elanvändning.

Fördelar med solel

 • Solceller ger helt koldioxidneutral el
 • Med solelsproduktion binder du ditt elpris för delar av ditt energibehov i upp till 25 år.
 • En solcellsanläggning som suttit uppe i cirka två år har genererat mer elenergi än det gick åt att framställa den.
 • En solcellsanläggning är arealeffektiv så länge den sätts på byggnader. Andra energislag tar landskap i anspråk i olika grad.

Varför producera solel?

 • Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år (likvärdigt med norra Tyskland där solel är vanligt).
 • 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
 • I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.
 • Mindre sårbar inhemsk energiomvandling.
 • Ökad teknologisk innovation.
 • Skapar tillväxt vilket ger arbetstillfällen. 
 • Ger lägre elnätsförluster.

 

Bilden visar en av våra kunders anläggningar på Krageholm

 

Hur fungerar solpaneler?

När solen strålar (1) producerar solpanelerna el (2). Från solpanelerna går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral (4) som leder elen ut i huset (5).

Det krävs inga batterier, växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slår växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning. Anslutningen till elnätet måste alltid göras av en behörig elinstallatör.

Principskiss för hur en solelsinstallation kan se ut

Sälj din närproducerade el till oss

Vi är ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Vi är övertygade om att rätt väg till mer förnybar energi är via elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss. Vi är direktaktörer på NordPool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa.

Reglerna för mikroproduktion säger att du inte får generera mer el än du själv använder på ett år och att din huvudsäkring inte får vara större än 63A (=43,5 kW). Trots det kan det finnas perioder på året då dina solpaneler producerar överskottsel. Den överskottselen köper vi in till marknadspris, vilket motsvarar medelpriset på det rörliga spotpriset på den nordiska elbörsen, NordPool.

Läs mer om att sälja el här.

Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Från den 1 januari 2015 gäller reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av el. Överskottsel som matas in på elnätet kan ge 60 öre/kilowattimme, dock max 18 000 kronor per år.

Här är Skatteverkets förutsättningar för vem som är berättigad till skattereduktion;

 • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
 • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
 • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

 

Vill du sälja överskottet av din solelsproduktion?

Ring oss på telefonnummer 0771-16 17 18 så hjälper vi dig.

Blankett för Anmälan av försäljning av solelsproduktion

 

Fakta om solenergi

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen och solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men inte alls med samma verkningsgrad. Det hela beror också på var man bor i landet och hur panelen är monterad. När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Kan jag lagra solenergin till framtiden?

Det enda sättet att lagra elenergi är i batterier. De flesta solcellspaket är idag enbart nätanslutna, vilket betyder att strömmen förbrukas omedelbart. Just nu pågår utveckling för att ta fram ett batteri som automatiskt tar hand om överskottsenergi. Vi följer utvecklingen med spänning.

Måste jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

Krav på bygglov kan variera från kommun till kommun. Vänd dig till din miljö- och byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Behöver jag hjälp med installationen av solpaneler på mitt hus?

Själva anslutningen till elnätet måste göras av en behörig elinstallatör. Allt övrigt arbete kan du göra själv, alternativt anlita en hantverkare.

Hur fungerar anslutning till elnätet/kostnader för anslutning?

Innan du installerar din solcellsanläggning ska du anmäla detta i god tid till ditt nätbolag. Nätägaren är då skyldig att byta ut din mätare mot en timmätare och ansvara för att mäta och räkna av din inmatning av energi utan kostnad. Du behöver inte betala någon extra avgift för ditt inmatningsabonnemang om din produktion inte överstiger din konsumtion av el upp till en huvudsäkring på 63 Ampere. Ovanstående regler gäller med restriktionen att du har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (=43,5 kW). Nettoavräkning, dvs. att på elräkningen direkt kunna kvitta producerad el mot konsumerad, är inte tillåtet.

Kan jag sälja överskottsel och kan jag få elcertifikat för den el jag producerar?

Vi köper gärna din överskottsel. Och du som producerar egen solel kan även vara berättigad till elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av el från förnybara energikällor får ett (1) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion från förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten. Kontakta också ditt nätbolag och hör efter vad som gäller angående mätning. Energimyndighetens faktablad om elcertifikat.

I dagsläget erbjuder vi rörligt pris både på elkraft och elcertifikat. Om du är kund hos oss kan vi även ge en viss rabatt på den el som du köper från oss när din egen produktion inte räcker till. Läs mer här.

Hur länge håller en solcellsmodul?

Det finns olika typer av solceller, dels kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år, dels tunnfilm, men verkningsgraden för tunnfilm är endast hälften så hög som för kiselceller.

Vem kan söka solcellsbidrag?

Alla som vill ansluta ett solcellssystem till elnätet kan söka stödet. Bidragsnivån för privatkunder är 20 % av investeringskostnaden. Maxbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. (Källa: www.energimyndigheten.se)

Hur ansöker jag om solcellsbidrag?

Blanketter och mer information finns att hämta på Energimyndighetens webbplats. Du ansöker till Länsstyrelsen som sedan fattar beslut om stödet.