Bixia logo

Riktlinjer för integritetsskydd

Inom Bixia är vi mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. Du bör läsa dem noga.

Bixias riktlinje för skydd av personuppgifter

Bixia respekterar integritetsskyddet för dina personuppgifter. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder dina personuppgifter till att stödja och förbättra vår relation med dig, till exempel för att uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal, ge dig service och support samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dina personuppgifter till företag utanför Bixia med ditt samtycke. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Information som Bixia samlar in om dig

Bixia efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Vi ber dig om information som gör det möjligt för oss att handlägga vårt gemensamma avtal, förbättra ditt besök på någon av våra webbplatser, uppfylla önskemål om information, stödja våra kundrelationer, hjälpa dig med service/support eller till uppföljning av dina besök.

Bixia kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör Bixia
 • Begär prisuppgifter för produkter och/eller tjänster
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Begär hjälp från våra "Produktrådgivare"
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Abonnerar på ett nyhetsbrev
 • Din registrering kräver det för att uppfylla legala krav
 • Kontakter oss via talsvar och SMS
 • Kontaktar Kundombudsmannen
 • Kontaktar kundservice
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor mm
 • Skickar fax, brev och e-post.

Samtycke

I samband med att du lämnar personuppgifter till Bixia får du också bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt samtycke till att Bixia behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje. Önskar du ytterligare begränsningar för användning av dina personuppgifter än vad som anges i denna riktlinje skickar du in dessa begränsningar skriftligen till Bixias personuppgiftsombud.
Bixia använder bara din personliga information till vissa ändamål.
Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med PUL.

Bixia samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål, eller andra ändamål som medges enligt gällande lag.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden och bolag inom vår koncern eller ägarbolag samt samarbetspartners till vår koncern.

Tillfällen när Bixia vidarebefordrar din personliga information

Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom Bixia eller till ägarbolag, ombud eller underleverantörer som utför tjänster för Bixia, t ex Bixias service- och underleverantörer. I dessa fall kommer Bixia att reglera att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för Bixia och att all information behandlas enligt PUL.

Bixia kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Bixia kommer inte att vidarebefordra din personliga information för marknadsföring av externa organisationer utan ditt tillstånd.

Personlig information om dig (t ex namn, adress och telefonnummer) eller information om dina beställningar och de produkter du köpt kommer inte att överlämnas eller säljas till externa organisationer, för t.ex. användning i marknadsföring eller för att kontakta dig, utan ditt tillstånd.

Gallring

Bixia bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, t ex för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, efter skriftlig begäran inom 4 veckor från mottagandet, få information om vilken typ av personlig information som vi har om dig, vilka ändamål vi använder informationen till, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är.
Efter skriftlig begäran från dig kommer Bixia att inom 4 veckor från mottagandet korrigera, radera och/eller stoppa vidare behandling av informationen om den visar sig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant för ändamålet med behandlingen.

Skriftlig begäran, via brev eller e-post, i dessa frågor ställs till personuppgiftsombudet för TVAB .
Adress:
Tekniska Verken i Linköping AB
Att: Stefan Jakobsson
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
stefan.jakobsson@tekniskaverken.se

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Sker det förändringar i Bixias bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Tredjeparts sidor

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från Bixias webbplats.