Bixia logo
Meny

Kraftigt höjda elpriser efter år 2020

Bixia publicerar idag sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att stiga markant efter år 2020. Slår Bixias prognos igenom betyder det att en villaägare med eluppvärmning år 2022 kommer att betala cirka 2 500kronor mer för sin el per år.

Den främsta orsaken till de stigande priserna är att flera kärnkraftverk kommer att stängas, både i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland. Samtidigt räknar Bixia med att den förnybara elen kommer att öka, främst  i form av vindkraft men även i form av fler mikroproducenter som i första hand kommer att producera egen solel.

- I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av förstärkt energibalans fram till 2019 som leder till låga elpriser. Därefter får vi en starkt försämrad energi- och effektbalans beroende på stängningen av flera kärnkraftverk och ökad export via nya kabelförbindelser, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

I sitt grundscenario räknar Bixia med att elpriset kommer att stiga från 21 öre per kWh år 2016, till 22 öre år 2020 för att öka ytterligare till cirka 29 öre år 2022 och vara uppe i cirka 34 öre år 2030.

Minskad elanvändning per individ men ökad befolkning

Efter finanskriser 2008/2009 fick vi en nedgång i elanvändning inom industrin, det gäller framförallt pappers- och massaindustrin, här ser vi nu en viss återhämtning. Energieffektivisering har också bidragit till en minskning av elanvändning per individ.

- Samtidigt ökar befolkningen i Sverige och enligt SCB kan vi se att elanvändningen från bostäder och service har haft en ökande trend sedan början på 1990-talet. Boverket bedömer att behovet av nya bostäder överstiger 75 000 årligen fram till 2020. Även om utfallet blir lägre kommer den ökade befolkningen och ökat antal bostäder att påverka elanvändningen, säger Anders Engqvist.

Den framtida elanvändningen kan dock hållas tillbaka av mer egenproducerad el bland konsumenterna främst i form av solceller.

- Det här är en trend som vi på Bixia välkomnar, men samtidigt är expansionen av egenproducerad el svårbedömd. Det är möjligt att vi i vår prognos har undervärderat konsekvenserna av den framtida mikroproduktionen, säger Anders Engqvist.

Prisvariationer över dygnet

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

- Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Anders Engqvist.

Alternativa scenarion

Bixia har även räknat på två andra scenarion i sin långtidsprognos; ett lågpris- och ett miljöalternativ. Lågprisalternativet speglar en utveckling med låga bränslepriser alternativt kraftig förnybar utbyggnad och energieffektivisering. Miljöalternativet innebär en överenskommelse mellan EUs politiker om en kraftig åtstramning av utsläppsrätterna med kraftigt höjda priser, eller ett alternativ med högre bränslepriser enligt IEAs New Policy Scenario.

För mer information kontakta:
Anders Engqvist, Chef Risk Management/Analys Bixia 070-575 62 04

Publicerad 2016-05-16 07:15