Bixia logo
Meny

Nöjda Bixia-kunder

SKI – Svenskt Kvalitetsindex, presenterar i sin årliga rapport Energi 2014, branschens utveckling av kundnöjdhethet. I årets mätning har index för elbolaget Bixias företagskunders kundnöjdhet ökat sedan 2013 med hela fem enheter, från 65 till 70.

Bixia ligger över branschens medelindex för de båda segmenten privat- och företagskunder. Privatkundernas index har sedan 2013 sänkts något med 0,9 till 69 men ligger fortfarande väl över medel som är 66 och är därmed en av de fyra bästa av de 27 elbolagen som deltog i undersökningen.

- Det är glädjande med så gott betyg. När det gäller företagskunderna är det framförallt de goda och långsiktiga kundrelationerna som ligger till grund för siffrorna. Vi har utvecklat vårt sätt i att arbeta tillsammans med våra kunder som nu börjar ge resultat, säger Anna Fjellner, pressansvarig på Bixia.

Generellt har kundnöjdheten i branschen ökat över tid. Det gäller såväl för elhandelsföretagen som för elnäts- och fjärrvärmeföretagen samt för privat- och företagskunder.

Många kan tänka sig köpa el från andra länder

Undersökningen tar också upp omvärldsfaktorer och regulatoriska frågor. Frågan om intresset för en nordisk slutkundsmarknad, som bland annat innebär att elkunder fritt ska kunna välja elhandelsföretag inom Norden varierar. Företagskunder är mer positiva och 63 procent skulle kunna tänka sig att köpa el från företag i andra nordiska länder. Drygt hälften av privatkunderna kan tänka sig detta.

- I ett kundperspektiv är det naturligt att vara öppen för fler möjligheter och alternativ att välja bland, säger Anna Fjellner.


För mer information kontakta:

Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2014-12-19 06:50