Bixia logo
Meny

Kallelse till årsstämma Bixia Vind AB (publ)

Aktieägarna i Bixia Vind AB (publ) kallas härmed till Årsstämma.

Tid: 8 maj 2014, kl.15.00 – 16.00
Plats: Brogatan 1, Linköping, Tekniska verken

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2014-04-28, dels göra anmälan om deltagande i stämman senast 2014-04-28 per mejl till: vindaktier@bixia.se alternativt per telefon 013-20 93 22. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 2014-04-28. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bixia Vind AB under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av minst en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, inklusive ev utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.
 
Linköping 2014-04-08
Styrelsen

Publicerad 2014-04-08 15:14