Bixia logo
Meny

Bixia välkomnar riksdagsbeslut om stärkt konsumentroll

Onsdagen den 30 november biföll Riksdagen enhälligt förslaget om Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem.

-Bixia välkomnar initiativ som stärker kundens ställning på den avreglerade Elmarknaden. I Branscher under utveckling tenderar kundens ställning alltid att stärkas vilket är positivt, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Konsumenternas ställning på elmarknaden ska stärkas. I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem presenterar regeringen förslag och bedömningar om inriktningen på det fortsatta arbetet. Nu ska Regeringen fortsätta sitt arbete med att införa timmätning av elförbrukning. Riksdagen redovisar också uppfattningen att så kallade anvisningsavtal inte ska få förekomma i sin nuvarande form. Anvisningsavtal betyder att kunden inte aktivt har valt elleverantör, utan automatiskt anvisats till ett bolag. Riksdagen anser också att vanliga elkonsumenter bör ha möjlighet att teckna elavtal som liknar de avtal som finns inom industrin.

- När det gäller timmätning av elkundernas energianvändning genererar den möjlighet och även incitament till att styra sin egen elanvändning i större omfattning än idag. Systemmässigt bör rimligen detta leda till bättre utnyttjning av Nordens samlade kraftkapacitet, vilket i sig skapar förutsättningar för lägre framtida energikostnader, säger Tom Istgren, vd på elhandelsbolaget Bixia.

- Vi utgår ifrån att Riksdagen har genomfört en systemmässig Cost/Benefit-analys av timmätning och att den analysen har legat till grund för beslutet. Som aktör i marknaden önskar vi att beslutet från Riksdagen konkretiseras så att branschaktörerna har något att förhålla sig till, säger Tom Istgren.

EI har erhållit ett utredningsuppdrag avseende anvisningsleveransavtal. Utfallet av denna utredning ska presenteras under våren 2012.
- Bixias förhoppning är att beslut rörande elmarknadens regelverk och förutsättningar präglas av konstruktiv och kundorienterad analys och slutsats. Att kunder skulle erläggas oskäliga elpriser är något som vi inom Bixia hoppas är självsanerande på en avreglerad elmarknad där kunden har full möjlighet att vara aktiv i sitt val., säger Tom Istgren.
-Vi utgår ifrån att funktionaliteten i anvisningsavtalen på något sätt hanteras så att kunder i framtiden verkligen garanteras eleverans till skäliga villkor även i framtiden, med framtida struktur, fortsätter Tom Istgren.

Av den samlade volym elkraft som omsätts i den Nordiska marknaden står anvisningsleveranserna endast för en liten del.

- Oaktat detta bör konsumentintresset väga tungt även i framtida avtalskonstruktion. Men det får inte ske på bekostnad av funktionaliteten. En konsumentfråga som känns mer angelägen är hur samtliga kunder, såväl inaktiva som aktiva konsumenter och näringsidkare ska erhålla stabila långsiktiga elpriser till rimlig nivå. Här bedömer vi inom Bixia att det återstår en hel del att göra, som kanske borde prioriterats före anvisningsleveranserna som till sin volym är rätt små i ett systemperspektiv, avslutar Tom Istgren.

För mer information kontakta:
Tom Istgren, vd, Bixia AB 070 - 313 79 42
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076 - 828 58 11

Publicerad 2012-12-03 06:35