Solel

Ta vara på naturens krafter genom att omvandla soljus till el. För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något.

Solel

Ta vara på naturens krafter genom att omvandla soljus till el. För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något.

Ett sätt att bidra är att installera solceller och delvis producera sin egen el. En viktig insats som blir ännu bättre om man kombinerar det med att effektivisera sin egen elanvändning.

Mer fördelar med solel:

 • Solceller ger helt koldioxidneutral el
 • Med solelsproduktion binder du ditt elpris för delar av ditt energibehov i upp till 25 år.
 • En solcellsanläggning som suttit uppe i cirka två år har genererat mer elenergi än det gick åt att framställa den.
 • En solcellsanläggning är arealeffektiv så länge den sätts på byggnader. Andra energislag tar landskap i anspråk i olika grad.

Varför producera solel?

 • Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år (likvärdigt med norra Tyskland där solel är vanligt).
 • 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
 • I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.
 • Mindre sårbar inhemsk energiomvandling.
 • Ökad teknologisk innovation.
 • Skapar tillväxt vilket ger arbetstillfällen. 
 • Ger lägre elnätsförluster.

 

Bilden visar en av våra kunders anläggningar på Krageholm

 

Så här fungerar det

När solen strålar (1) producerar solpanelerna el (2). Från solpanelerna går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral (4) som leder elen ut i huset (5).

Det krävs inga batterier, växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slår växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning. Anslutningen till elnätet måste alltid göras av en behörig elinstallatör.

Principskiss för hur en solelsinstallation kan se ut

Sälj din närproducerade el till oss

Vi är ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Vi är övertygade om att rätt väg till mer förnybar energi är via elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss. Vi är direktaktörer på NordPool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa.

Reglerna för mikroproduktion säger att du inte får generera mer el än du själv använder på ett år och att din huvudsäkring inte får vara större än 63A (=43,5 kW). Trots det kan det finnas perioder på året då dina solpaneler producerar överskottsel. Den överskottselen köper vi in till marknadspris, vilket motsvarar medelpriset på det rörliga spotpriset på den nordiska elbörsen, NordPool.

Skattereduktion för mikroproduktion av el

Från den 1 januari 2015 gäller reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av el. Överskottsel som matas in på elnätet kan ge 60 öre/kilowattimme, dock max 18 000 kronor per år.

Här är Skatteverkets förutsättningar för vem som är berättigad till skattereduktion;

 • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
 • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
 • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

 

Vill du sälja överskottet av din solelsproduktion?

Ring oss på telefonnummer 0771-16 17 18 så hjälper vi dig.

Blankett för Anmälan av försäljning av solelsproduktion