Solel

Ta vara på naturens krafter genom att omvandla soljus till el. För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något.

Solel

Ta vara på naturens krafter genom att omvandla soljus till el. För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något.

Ett sätt att bidra är att installera solceller och delvis producera sin egen el. En viktig insats som blir ännu bättre om man kombinerar det med att effektivisera sin egen elanvändning.

Mer fördelar med solel:

 • Solceller ger helt koldioxidneutral el
 • Med solelsproduktion binder du ditt elpris för delar av ditt energibehov i upp till 25 år.
 • En solcellsanläggning som suttit uppe i cirka två år har genererat mer elenergi än det gick åt att framställa den.
 • En solcellsanläggning är arealeffektiv så länge den sätts på byggnader. Andra energislag tar landskap i anspråk i olika grad.

Varför producera solel?

 • Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år (likvärdigt med norra Tyskland där solel är vanligt).
 • 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
 • I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.
 • Mindre sårbar inhemsk energiomvandling.
 • Ökad teknologisk innovation.
 • Skapar tillväxt vilket ger arbetstillfällen. 
 • Ger lägre elnätsförluster.

 

Bilden visar en av våra kunders anläggningar på Krageholm

 

Så här fungerar det

När solen strålar (1) producerar solpanelerna el (2). Från solpanelerna går en kabel till växelriktaren (3) som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral (4) som leder elen ut i huset (5).

Det krävs inga batterier, växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slår växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning. Anslutningen till elnätet måste alltid göras av en behörig elinstallatör.

Principskiss för hur en solelsinstallation kan se ut

Sälj din närproducerade el till oss

Vi är ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Vi är övertygade om att rätt väg till mer förnybar energi är via elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss. Vi är direktaktörer på NordPool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa.

Reglerna för mikroproduktion säger att du inte får generera mer el än du själv använder på ett år och att din huvudsäkring inte får vara större än 63A (=43,5 kW). Trots det kan det finnas perioder på året då dina solpaneler producerar överskottsel. Den överskottselen köper vi in till marknadspris, vilket motsvarar medelpriset på det rörliga spotpriset på den nordiska elbörsen, NordPool.

Från och med 1 juli 2014 införs en ny regel som innebär att man kommer att kunna få skattereduktion för den el man säljer. Avdraget blir 2 gånger aktuell energiskatt, det vill säga cirka 60 öre/kWh. Regeln gäller för max 100 A huvudsäkring och för en försäljning på max 30000 kWh/år.

Så här fungerar det

I figuren nedan seriekopplas tre solpaneler (1) med likspänningsledningar till en växelriktare (2) som placeras så nära solpanelerna som möjligt. Växelriktaren omvandlar likspänning till 230V/400V växelspänning. Från växelriktaren dras en ledning till husets elcentral (3) som fördelar ut elen till husets elapparater (4). Huvudmätaren (5) registrerar köpt el och överskottsel.

Figur som visar hur solelen fungerar

 

Behöver du sälja överskottet av din elproduktion? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Intresseanmälan

Tycker du också att solel är intressant? Här kan du lämna en intresseanmälan för att få mer information eller om du vill bli kontaktad.