Välkommen till Höglandsvind


Höglandsvind AB ägs av Bixia ProWin AB. Bolaget arbetar med projektering och prospektering av vindkraft samt energiproduktion.

Just nu arbetar vi med två projekt, ett utanför Fredriksdal och ett utanför Malmbäck mellan Falla och Gådeberg. Du hittar mer information om dessa projekt under rubriken Projekt.

Nyheter

Bixia köper fem vindkraftverk av Siemens

2012-03-07
Elbolaget Bixia köper fem vindkraftverk av Siemens. Verken har en gemensam effekt på 11,5 MW och planeras uppföras och driftsättas i Nässjö, Fredriksdal, redan under hösten 2012.
Läs mer >>


Höglandsvind överklagar Länsstyrelsens beslut

2012-02-03
Höglandsvind överklagar Länsstyrelsens beslut angående ingrepp i fornlämning för verk 2. I området för verk 2 finns ett par gravar några hundra meter från verket, där kulturenheten anser avståndet är för kort mellan verk och grav. Hela området runt verket består av fossil åkermark. Vägen fram till det planerade verket går längs en äldre samfälld väg och över ett område med föryngringsskog där det inte finns några lämningar som syns över markytan.

Den arkeologiska undersökning som gjordes för verk 1 och 3 i oktober 2011 visade att inga lämningar fanns som hindrade uppförande av verken. 

Höglandsvind genomför kulturundersökning

2011-10-20
För att få etablera verk och uppställningsytor för verk 1 och 3 behöver Höglandsvind genomföra en arkeologisk förundersökning.
Arbetet planeras att pågå under ca 4 arbetsdagar med start i slutet av oktober/början på november. Arbetet utförs av Jönköpings läns museum. 

Höglandsvind ägs av Bixia

2011-10-20
I augusti 2011 överlät Nässjö Affärsverk och Norra Smålands Energi sina ägandeandelar i Höglandsvind till Bixia. Det innebär att Bixia är 100% ägare av bolaget. Sedan tidigare har Höglandvsind sålt rättigheterna för 11 av 16 placeringar till Stena Renewable. 

Miljödomstolen lämnar tillstånd

2011-05-04
Miljödomstolen har beslutat att lämna tillstånd till Höglandsvind att bygga och driva 16 stycken vindkraftverk utanför Fredriksdal.
Läs mer >>

Försvaret lämnar besked

2010-10-08
Försvaret är nu klar med utredningen som ska visa på inom vilka områden som vindkraften kan vara motsatt intresse till försvarsmaktens flyganläggningar. För Höglandsvinds del kan projekt Falla-Gådeberg påverkas.
Läs mer >>

Tillstånd för Fredriksdalsprojektet

2010-10-01
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Jönköpings län har gett Höglandsvind tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk utanför Fredriksdal.
Läs mer >>


Tillståndansökan för vindkraftsetablering i Fredriksdal är kungjord
2009-12-15
Länsstyrelsen i Jönköpings län har kungjort vår miljötillståndansökan. Den är skickad på remiss, bl a till Nässjö kommun, för yttrande.
Läs mer >>

Kompletteringar lämnade till Länsstyrelsen

2009-10-01
Den 30 september lämnade vi på Höglandsvind in de kompletteringar länsstyrelsen önskade rörande vår miljötillståndsansökan för planerad vindkraftspark i Fredriksdal. 
Läs mer >>

 

Nyhetsarkiv >>