Vindkraftsaktier

Frågor och svar

Om och när kan jag sälja tillbaka mina aktier?
Bolaget ger ingen återköpsgaranti. Aktierna kan däremot fritt överlåtas till annan part. Köparen och säljaren sköter då affären på egen hand och kommer överens om ett pris. Under Köp och sälj finns en kostnadsfri tjänst för annonsering av köp och sälj av aktier i Bixia Vind AB (publ).
Vad händer med mina aktier efter fem år?
Ingenting händer med dina aktier, utdelning garanteras dock bara de första fem åren. Det betyder inte att möjligheten till utdelning kommer att upphöra men den kommer inte att garanteras.
Var är aktien noterad, var sker handeln?
Bixia Vind AB (publ) är inget aktiemarknadsbolag *och aktien är inte noterad.

*Enligt svensk lag är ett aktiemarknadsbolag ett aktiebolag som givit ut aktier och övriga fondpapper som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stället som utgivare av sådana aktier, s k börsbolag, el OTC-bolag.
Är avkastningen skattepliktig och hur hanterar Bixia Vind AB (publ) det mot Skatteverket?
Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta råd från egen skatterådgivare för information om sådana speciella omständigheter föreligger.
Får jag gå på årsstämman, får jag personlig kallelse?
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett sker i Svenska Dagbladet.
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC) förda aktieboken senast fem vardagar före dagen för årsstämman, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman på det sätt som anges i kallelsen senast samma dag.
Får jag ett aktiebrev?
Nej ditt aktieinnehav finns utbokat på ditt vp-konto alternativt depå och du får en avi från Euroclear alternativt från din förvaltare efter att betalning skett.
Hur ser ägarbilden ut med A-respektive B-aktier, rösträtt?
Bixia Vind AB (publ) har två (2) aktieslag. A-aktie har 10 x rösträtt och B-aktie har 1 x rösträtt. Det finns i dagsläget 5000 A-aktier som ägs av Bixia ProWin AB samt 5000 B-aktier om ägs av allmänheten.