Korta fakta om elmarknaden

  • Gemensam nordisk elmarknad där alla de nordiska länderna med undantag av Island ingår.
  • Avreglering den 1 januari 1996. Konkurrens infördes för handel och produktion av el.
  • Elnätverksamheten förblev ett reglerat monopol. Elkunden är hänvisad till det elnätsföretag äger det lokala elnätet.
  • Syftet elmarknadsreformen är att införa ökad konkurrens och öka valfriheten för konsumenterna samt att genom en öppen och ökad handel med el skapa förutsättningar för en effektiv prisbildning.
  • November år 1999 avskaffades kravet på timvis mätning, vilket medförde att alla landets 5,2 miljoner elkunder fritt kunde välja från vilket elhandelsföretag man ville köpa sin el.

Källa:  www.svenskenergi.se  090929